Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 20.7.2023

Atria Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023

Atria Oyj, puolivuosikatsaus, 20.7.2023, klo 8.00

ATRIA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2023


Atria-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui edelleen – tulos oli vahva

Huhti-kesäkuu 2023

- Konsernin liikevaihto oli 457,2 miljoonaa euroa (431,9 milj. euroa).
- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 10,0 miljoonaa euroa (13,8 milj. euroa) eli 2,2 % (3,2 %) liikevaihdosta.
- Konsernin liikevaihto kasvoi vertailukautta korkeampien myyntihintojen ja vakaina pysyneiden myyntivolyymien ansiosta.
- Atria Suomen ja Ruotsin investointien käyttöönotosta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset heikensivät liikevoittoa. Lisäksi liikevoittoa painoivat raaka-aineiden, tarvikkeiden ja ulkoisten palveluiden kohonneet kustannukset sekä lisääntyneet palkkakulut.
- Sköllerstan tehtaan laajennusprojekti saatiin päätökseen katsauskaudella. Tuotantolinjat siirrettiin Malmöstä Sköllerstaan, ja Malmön tehtaan viimeinen tuotantopäivä oli kesäkuussa. Nurmon uuden siipikarjatehtaan vaiheittainen käyttöönotto aloitettiin katsauskaudella. Rakentaminen ja asennustyöt etenevät suunnitellussa aikataulussa.
- Kai Gyllström aloitti konsernin toimitusjohtajana 1.6.2023 pitkäaikaisen toimitusjohtaja Juha Gröhnin jäätyä eläkkeelle toukokuun lopussa.
- Atria hankki 100 000 kpl omia A-osakkeita keskihintaan 10,81 euroa/osake. Määrä vastaa noin 0,35 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.
- Atria jakoi osinkoa 0,70 euroa osakkeelle (0,63 euroa/osake).
- Atria Suomi käynnisti haun uuteen 100 Nuorta Tuottajaa -koulutusohjelmaan. Tavoitteena on tukea nuorten tuottajien yrittäjyyttä suomalaisen ruoan tuottajina ja auttaa heitä menestymään toimintaympäristön muuttuessa.


Tammi-kesäkuu 2023
- Konsernin liikevaihto oli 885,1 miljoonaa euroa (806,7 milj. euroa).
- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 20,9 miljoonaa euroa (16,2 milj. euroa) eli 2,4 % (2,0 %).
- Liikevaihto kasvoi lähes 80 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvu johtui vertailukautta korkeammista myyntihinnoista ja vakaina pysyneistä myyntivolyymeista.
- Liikevoiton kasvu oli seurausta Atria Suomen ensimmäisen vuosineljänneksen hyvästä tuloksesta.
- Talouden taantuman aiheuttama kuluttajakäyttäytymisen muutos on suosinut Atrian monipuolisen tuotevalikoiman myyntiä erityisesti vähittäiskaupassa.

 

Q2 Q2 H1 H1
Milj. € 2023 2022 2023 2022 2022
Liikevaihto
   Atria Suomi 345,4 319,5 668,8 593,8 1 265,3
   Atria Ruotsi 87,8 95,1 169,6 177,3 356,2
   Atria Tanska & Viro 31,4 28,4 59,6 54,4 112,9
   Eliminoinnit -7,4 -11,1 -12,9 -18,7 -37,7
Liikevaihto yhteensä 457,2 431,9 885,1 806,7 1 696,7
Liikevoitto ennen vertailu-
kelpoisuuteen vaikuttavia eriä
   Atria Suomi 12,7 13,4 27,7 16,5 49,4
   Atria Ruotsi -2,1 0,7 -5,4 -0,2 2,3
   Atria Tanska & Viro 0,6 0,7 0,1 1,5 1,2
   Kohdistamattomat -1,3 -1,0 -1,5 -1,6 -4,0
Oikaistu liikevoitto yhteensä 10,0 13,8 20,9 16,2 49,0
Oikaistu liikevoitto, % 2,2 % 3,2 % 2,4 % 2,0 % 2,9 %
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät:
Atria Ruotsi
  Työeläkemaksun palautus* 0,0 1,0 0,0 1,0 1,3
  Malmön kiinteistön myynti* 0,0 9,9 0,0 9,9 9,7
  Liikearvon ja tuotemerkkien arvonalentuminen** 0,0 0,0 0,0 0,0 -51,1
Kohdistamattomat
  Tytäryrityksen myynnin vaikutus, Sibylla Rus** 0,0 -8,8 0,0 -8,8 -8,8
Liikevoitto 10,0 15,9 20,9 18,2 0,1
Liikevoitto, % 2,2 % 3,7 % 2,4 % 2,3 % 0,0 %
Voitto ennen veroja 6,7 17,3 15,6 20,2 1,7
Osakekohtainen tulos, € 0,13 0,49 0,36 0,57 -0,19
Oikaistu osakekohtainen tulos, € 0,13 0,41 0,36 0,50 1,43
* Sisältyy liiketoiminnan muihin tuottoihin.
** Sisältyy liiketoiminnan muihin kuluihin.

Kai Gyllström, toimitusjohtaja

”Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 885,1 miljoonaa euroa, jossa kasvua viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihtoon on lähes 80 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto parani 16,2 miljoonasta eurosta 20,9 miljoonaan euroon.

Liikevoiton kasvu saatiin aikaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä, jolloin Atria Suomi teki vahvan tuloksen, ja se näkyy nyt puolivuosikauden parantuneena tuloksena. Huhti-kesäkuu oli myynnillisesti ja toiminnallisesti hyvä, mutta jaksolle kohdistui ylimääräisiä kustannuksia Nurmon uuden siipikarjatehtaan ja Sköllerstan laajennusosan käyttöönotosta sekä palkkaratkaisuihin liittyvistä kertaeristä johtuen. Raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten hinnat ovat edelleen korkealla tasolla. Positiivisena asiana mainittakoon energian hinnat, jotka kääntyivät laskuun toisella vuosineljänneksellä.

Atria Suomen toiminta koko alkuvuoden aikana on ollut vakuuttavaa. Liikevaihto on kasvanut tasaisesti sekä vertailukautta korkeampien myyntihintojen ja vakaina pysyneiden myyntivolyymien ansiosta. Myös Atria Viro on lisännyt myyntiään ja vahvistanut markkinaosuuksiaan. Ruotsissa hinnankorotusten läpivienti on ollut haasteellista. Myyntivolyymien kasvu on ollut verkkaista Ruotsissa ja Tanskassa.

Suomessa Nurmon uusi siipikarjatehdas on siirtynyt käyttöönottovaiheeseen. Tuotantolaitteita testataan ja säädetään käyttöönottoa varten. Käyttöönotosta on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia, mutta ne ovat kuitenkin pysyneet investoinnin laajuuden huomioiden kohtuullisina. Investoinnin kokonaiskustannukset ovat noin 160 miljoonaa euroa.

Ruotsissa Malmön tehtaan tuotannon siirto Sköllerstan tehtaalle saatiin päätökseen. Malmön tehtaalla viimeinen tuotantopäivä oli kesäkuun lopulla. Ruotsissa tuloskuntoa on syönyt Sköllerstan tehtaan laajennukseen liittyvien kustannusten lisäksi koko alkuvuoden ajan nousseet raaka-aineiden hinnat. Hinnankorotusten läpivienti Ruotsissa on ollut haasteellista. Kotitalouksien ostovoima on hintainflaation vuoksi heikkoa ja kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut. Tämä vaikuttaa koko elintarvikemarkkinan kannattavuuteen negatiivisesti.

Atria Viro on tehnyt johdonmukaista työtä myynnin ja markkinaosuuksien kasvattamiseksi, ja voimme olla tuloksiin tyytyväisiä. Atria Viro on kevään aikana noussut entistä vahvemmaksi markkinakakkoseksi. Maks&Moorits tuotemerkki on kesäkuussa tehdyn tutkimuksen mukaan Viron suosituin lihatuotemerkki. Tanskassa myynti jäi tavoitetta pienemmäksi ja menetimme myös hieman markkinaosuutta. Atrian Tanskan kannattavuuden parantamiseen tähtäävä tehostamisohjelma saatiin päätökseen katsauskauden aikana. Siitä aiheutui jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia, ja säästöt näkyvät loppuvuoden tuloksessa. Kesäkuun alussa Lise Ostergaard nimitettiin Atria Tanskan toimitusjohtajaksi Svend Schou Borchin siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen.

Liiketoiminnan kassavirta oli selvästi parempi kuin viime vuonna. Parempi liikevoitto ja käyttöpääomaerien pienempi sitoutuminen paransivat kassavirtaa. Suuret investoinnit käänsivät kuitenkin vapaan kassavirran negatiiviseksi.

Atria jatkaa vastuullistyötään kohti hiilineutraalia ruokaketjua johdonmukaisesti. Rakennamme Atria Sika -ketjun tuottajien kanssa yhdessä vastuullisuustyötä todentavaa toimintamallia ensimmäisenä Suomessa. Tavoitteenamme on rakentaa vastuullisuuden todentamisen malli, joka helpottaa vastuullisuusasioiden mittaamista, kehittämistä ja raportointia.

Haluamme olla mukana turvaamassa suomalaisen ruoantuotannon tulevaisuutta ja käynnistämme syksyllä 100 Nuorta Tuottajaa -koulutusohjelman. Koulutus on tarkoitettu atrialaisille alkutuotannon nuorille tekijöille, ja sen tavoitteena on tukea nuorten tuottajien yrittäjyyttä suomalaisen ruoan tuottajina ja auttaa heitä menestymään muuttuvassa toimintaympäristössä” 

Huhti-kesäkuu 2023

Atria-konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 457,2 miljoonaa euroa (431,9 milj. euroa). Konsernin oikaistu liikevoitto oli 10,0 miljoonaa euroa (13,8 milj. euroa) eli 2,2 % (3,2 %). Konsernin liikevoitto oli 10,0 miljoonaa euroa (15,9 milj. euroa) eli 2,2 % (3,7 %) liikevaihdosta.

Liikevaihdon kasvu oli seurausta korkeammista myyntihinnoista kaikilla liiketoiminta-alueilla. Edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna myyntivolyymit vähittäiskauppa-asiakkaille pysyivät vakaina. Lisäksi viime vuoden lopulla hankittu Ab Korv-Görans Kebab Oy lisäsi liikevaihtoa Suomessa.

Liikevoittoa heikensivät Atria Suomen ja Atria Ruotsin investointien käyttöönotosta aiheutuneet kustannukset. Lisäksi raaka-aineiden, tarvikkeiden ja ulkoisten palveluiden kohonneet kustannukset sekä lisääntyneet palkkakustannukset painoivat liikevoiton kehitystä. Energian hinta kääntyi laskuun katsauskaudella.

Vertailukauden (huhti-kesäkuu 2022) liikevoitto sisältää Malmössä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,9 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton ja 1,0 miljoonan euron kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen. Lisäksi vertailukauden liikevoittoon sisältyy Venäjällä toimineen Sibylla Rus
-pikaruokayhtiön myynnistä kirjattu 1,9 miljoonan euron myyntivoitto sekä ruplan ja euron välisistä kurssieroista kertynyt 10,7 miljoonan euron muuntoerotappio. Muuntoero kirjattiin tulosvaikutteisesti, mutta sillä ei ollut vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan.

Atrian käynnissä olevat investoinnit etenevät suunnitellusti. Atria Suomen uuden siipikarjatehtaan vaiheittainen käyttöönotto aloitettiin katsauskaudella. Rakentaminen ja asennustyöt etenevät suunnitellussa aikataulussa. Asennukset jatkuvat, prosessilaitteiden testejä tehdään ja käyttöönottoa jatketaan, niin prosessin kuin talotekniikan osalta vaiheittain. Sköllerstan tehtaan laajennusprojekti saatiin päätökseen katsauskaudella. Tuotantolinjat siirrettiin Malmöstä Sköllerstaan, ja Malmön tehtaan viimeinen tuotantopäivä oli kesäkuussa.

Atria Suomen maaliskuussa käynnistämät muutosneuvottelut sian teurastuksen ja leikkuun uudelleenjärjestelyiden toteuttamiseksi Atria Nurmon tuotantolaitoksella saatiin päätökseen toukokuun lopussa. Neuvotteluiden tuloksena määräaikaisia työsuhteita vähennettiin ja toteutettiin sisäisiä siirtoja. Muutokset tulevat voimaan syyskuun lopussa. Tanskassa maaliskuussa käynnistetty toimintojen tehostamisohjelma saatiin päätökseen. Tuotanto keskitettiin kahteen tuotantolaitokseen ja henkilöstön määrää vähennettiin.

Atria hankki 100 000 kpl omaa A-osaketta keskihintaan 10,81 euroa/osake. Määrä vastaa noin 0,35 % yhtiön kokonaisosakemäärästä, joka on 28 267 728 osaketta. Hankitut osakkeet käytetään Atria Oyj:n osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisiin maksuihin. Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Hankintojen jälkeen yhtiön hallussa on yhteensä 111 102 omaa A-osaketta.

Atria-konsernin toimitusjohtaja Juha Gröhn jäi eläkkeelle 31.5.2023, ja Kai Gyllström aloitti konsernin uutena toimitusjohtajana 1.6.2023.

Atria Suomen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 345,4 miljoonaa euroa (319,5 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu oli seurausta korkeammista myyntihinnoista kaikissa myyntikanavissa. Edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna myös myyntivolyymit vähittäiskauppa-asiakkaille kasvoivat. Lisäksi viime vuoden lopulla hankittu Ab Korv-Görans Kebab Oy lisäsi liikevaihtoa.

Liikevoitto oli 12,7 miljoonaa euroa (13,4 milj. euroa). Liikevoittoa painoivat katsauskauden aikana toteutettuihin palkkaratkaisuihin sisältyneet kertaerät ja uuden siipikarjatehtaan käyttöönottoon liittyvät ylimääräiset kustannukset. Siipikarjatehtaan vaiheittainen käyttöönotto aloitettiin katsauskaudella.

Raaka-aineiden, tarvikkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannukset olivat katsauskaudella edelleen vertailukautta selkeästi korkeammat. Myös lihan tuottajahinnat olivat korkeammat kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Energian hinta kääntyi laskuun katsauskauden aikana.

Atria Ruotsin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 87,8 miljoonaa euroa (95,1 milj. euroa). Liikevaihdon ja tuloksen vertailukauden luvut sisältävät Sibylla Venäjän -liiketoiminnan, jonka Atria myi toukokuussa 2022. Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän pikaruokaliiketoimintaa oli lähes 5 prosenttia.

Oikaistu liiketulos oli -2,1 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). Liiketulos oli -2,1 miljoonaa euroa (11,6 milj. euroa). Raaka-aineiden hinnat ovat edelleen nousseet huhti-kesäkuun aikana. Atria Ruotsi ostaa käyttämänsä sian- ja naudanlihan joko Ruotsista tai muualta EU:n alueelta. Raaka-aineiden kallistuminen, Ruotsin kruunun heikkeneminen ja Sköllerstan laajennusprojektiin liittyvät kustannukset painoivat Atria Ruotsin tulosta. Myyntivolyymit pysyivät vakaina, mutta riittävien hinnankorotusten läpivienti asiakkaille ei ole onnistunut kireässä markkinatilanteessa. Vertailukauden liiketulos sisältää Malmössä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,9 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton ja 1,0 miljoonan euron kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen.

Sköllerstan tehtaan laajennusprojekti saatiin päätökseen katsauskaudella. Tuotantolinjat siirrettiin Malmöstä Sköllerstaan, ja Malmön tehtaan viimeinen tuotantopäivä oli kesäkuussa.

Atria Tanska & Viron huhti-kesäkuun liikevaihto oli 31,4 miljoonaa euroa (28,4 milj. euroa). Liiketulos oli 0,6 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa).

Virossa myyntivolyymien ja -hintojen kasvu vahvisti liikevaihtoa ja markkinaosuuksia. Lisääntynyt myynti vahvisti myös liikevoittoa. Energian ja joidenkin materiaalien hinnat ovat laskeneet, mutta sianlihan hinta on pysynyt korkeana.

Atria Tanskan liikevaihdon lasku johtui markkinaosuuksien ja myyntivolyymien heikkenemisestä. Tanskassa liikevoittoa painoivat myyntivolyymien lasku ja korkeat liharaaka-aineiden hinnat.

Atria Tanskan toimitusjohtaja Svend Schou Borch siirtyi toisen työnantajan palvelukseen ja Lise Ostergaard nimitettiin Atria Tanskan toimitusjohtajaksi 1.6.2023 alkaen.

Tammi-kesäkuu 2023

Atria-konsernin
tammi-kesäkuun liikevaihto oli 885,1 miljoonaa euroa (806,7 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 20,9 miljoonaa euroa (16,2 milj. euroa) eli 2,4 % (2,0 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli 20,9 miljoonaa euroa (18,2 milj. euroa) eli 2,4 % (2,3 %). Vertailukauden liikevoitto sisältää yhteensä +2,1 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia oikaisueriä.

Atria-konsernin liikevaihto kasvoi vakaiden myyntivolyymien ja vertailukautta korkeampien myyntihintojen ansiosta. Viime vuoden lopulla Suomessa hankittu Ab Korv-Görans Kebab Oy lisäsi liikevaihtoa.

Oikaistu liikevoitto oli edellisvuoden vastaavan jakson liikevoittoa parempi. Liikevoiton kasvu oli seurausta Atria Suomen hyvästä tuloskehityksestä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Toiselle vuosineljännekselle kohdistui Atria Suomen ja Ruotsin investointien käyttöönottoon liittyviä ylimääräisiä kustannuksia. Raaka-aineiden, tarvikkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannukset olivat edelleen vertailukautta selkeästi korkeammat. Myös Atria Tanskan tehostamisohjelman läpiviennistä aiheutui ylimääräisiä palkkakustannuksia.

Liiketoiminnan kassavirta oli 31,2 miljoonaa euroa (-12,6 milj. euroa). Vertailukautta parempi liikevoitto ja käyttöpääomaerien pienempi sitoutuminen paransivat liiketoiminnan kassavirtaa. Suuret investoinnit, siipikarjatehtaan rakentaminen ja Sköllerstan laajennusinvestoinnit, jatkuvat vuonna 2023. Investointien kassavirta oli -53,7 miljoonaa euroa (-23,6 milj. euroa).

Tammikuussa Sköllerstan tehtaalla Ruotsissa otettiin käyttöön uusi logistiikkakeskus.

Konsernin henkilöstöjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Lars Ohlin jäi eläkkeelle 1.3.2023 alkaen.

Atria Suomen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 668,8 miljoonaa euroa (593,8 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui vertailukautta korkeammista myyntihinnoista kaikissa myyntikanavissa ja myyntivolyymien lisääntymisestä vähittäiskauppa- ja Foodservice-asiakkaille. Lisäksi viime vuoden lopulla hankittu Ab Korv-Görans Kebab Oy lisäsi liikevaihtoa.

Liikevoitto oli 27,7 miljoonaa euroa (16,5 milj. euroa). Liikevoiton kasvu oli seurausta ensimmäisen vuosineljänneksen hyvästä tuloksesta. Raaka-aineiden, tarvikkeiden, energian ja ulkoisten palveluiden kustannukset olivat edellisvuotta merkittävästi korkeammat tammi-kesäkuun aikana. Lihan tuottajahinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa selkeästi korkeammat. Toiselle vuosineljännekselle kohdistui uuden siipikarjatehtaan käyttöönottoon liittyviä ylimääräisiä kustannuksia ja palkkaratkaisuihin sisältyviä kustannuseriä.

Atria Ruotsin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 169,6 miljoonaa euroa (177,3 milj. euroa). Liikevaihdon ja tuloksen vertailukauden luvut sisältävät Sibylla Venäjän -liiketoiminnan, jonka Atria myi toukokuussa 2022. Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän pikaruokaliiketoimintaa oli lähes 10 prosenttia. Myyntihintojen korotukset vahvistivat liikevaihtoa. Oikaistu liiketulos oli -5,4 miljoonaa euroa (-0,2 milj. euroa). Kohonneet kustannukset ja inflaation seurauksena heikentynyt kuluttajien ostovoima painoivat liikevoittoa. Kuluttajat suosivat edullisemman hintaluokan tuotteita. Myyntihintojen korotukset eivät ole olleet riittäviä kattamaan nopeasti kohonneita kustannuksia.

Liiketulos oli -5,4 miljoonaa euroa (10,7 milj. euroa). Vertailukauden liiketulos sisältää Malmössä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,9 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton ja 1,0 miljoonan euron kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen. Korkeina pysyneet raaka-aineiden hinnat painoivat liiketulosta.

Atria Tanska & Viron tammi-kesäkuun liikevaihto oli 59,6 miljoonaa euroa (54,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu oli seurausta myyntihintojen korotuksista sekä Virossa että Tanskassa. Atria Viron liikevoittoa vahvisti hyvä myynnin kehitys. Atria Tanskan liikevoittoa painoivat heikentyneet myyntivolyymit ja korkeana pysyneet raaka-aineiden hinnat. Lisäksi Tanskassa tulosta painoivat tehostamisohjelmasta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset.

 

Tunnusluvut
milj. EUR 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022
Oma pääoma/osake, EUR 14,82 17,05 15,90
Korolliset velat 304,3 217,2 265,7
Omavaraisuusaste, % 42,4 % 49,4 % 44,8 %
Nettovelkaantumisaste, % 64,2 % 43,1 % 50,5 %
Vapaa kassavirta -22,4 * -36,2 * -47,7 **
Bruttoinvestoinnit 57,6 * 53,9 * 131,4 **
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 6,5 % 6,7 % 7,7 %
Henkilöstö keskimäärin 3 997 3 744 3 698
* 1.1. - 30.6.
** 1.1. - 31.12.


Vastuullisuusuutiset: Atria rakentaa lihatilojen vastuullisuustyötä todentavan mallin ensimmäisenä Suomessa

Atria rakentaa yhdessä Atria Sika -ketjun sopimustuottajiensa kanssa sikatilojen vastuullisuustyötä todentavan mallin ensimmäisenä Suomessa. Mallin rakentamiseen osallistuu yhteensä 35 sopimustuottajaa. Tavoitteena on rakentaa vastuullisuuden todentamiseen malli, joka helpottaa vastuullisuusasioiden mittaamista, kehittämistä sekä raportointia. Vuoden 2025 aikana pilottiryhmän kehittämä lopullinen todentamisen malli laajennetaan koskemaan koko sikaketjua. Vastaava malli luodaan myös muihin tuotantosuuntiin kunkin ketjun ominaispiirteet huomioiden.

Atria Suomi käynnisti haun uuteen 100 Nuorta Tuottajaa -koulutusohjelmaan. Koulutus käynnistyy syksyllä 2023. Uuden koulutusohjelman tavoitteena on tukea nuorten tuottajien yrittäjyyttä suomalaisen ruoan tuottajina ja auttaa heitä menestymään toimintaympäristön muuttuessa. Atria 100 Nuorta Tuottajaa -koulutusohjelma on atrialaisille alkutuotannon nuorille tekijöille suunnattu koulutus. Se on osa Atrian 120-vuotisjuhlavuotta ja mukailee ajatusta Atrian 100-vuotisjuhlavuonna perustetusta Atria 100 Nuorta Kokkia -koulutusohjelmasta.

Atria Oyj lahjoitti 50 000 euroa Suomen Olympiarahastoon, joka on kerännyt varoja lasten ja nuorten tavoitteellisen urheilun tukemiseen vuodesta 2020 lähtien. Olympiarahaston tavoitteena on antaa lupaaville nuorille urheilijoille aito mahdollisuus kehittyä ja luoda edellytyksiä myös kansainväliseen menestykseen.


Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2023 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan pienempi kuin edellisvuonna (49,0 miljoonaa euroa).

Vuoden 2023 aikana yhtiö ottaa käyttöön merkittävän laajennuksen Sköllerstan tehtaalla Ruotsissa, ja uuden siipikarjatehtaan vaiheittainen käynnistäminen ja testaaminen aloitetaan Nurmossa. Nämä toimenpiteet aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia vuoden 2023 aikana.

Lisäksi korkea kustannustaso, kuluttajien heikentynyt ostovoima ja maailmanlaajuinen poliittinen epävarmuus vaikuttavat yhtiön toimintaympäristöön myös vuonna 2023. Atrian hyvä markkina-asema vahvoine tuotemerkkeineen ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset prosessit luovat edellytykset liiketoiminnan vakaudelle myös vuonna 2023.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa puolivuosivuosikatsauksen 1.1. – 30.6.2023 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Puolivuosikatsauksen julkistaminen


Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllström esittelee yhtiön puolivuosikatsauksen tuloskehitystä webcastissa tänään 20.7.2023 klo 10.00 –11.00. Webcast on nähtävillä Atrian verkkosivuilla osoitteessa www2.atria.fi/konserni/sijoittajat/. Webcastin aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www2.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset/.

ATRIA OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllström. Yhteydenotot ja haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Marja Latvatalon kautta, sähköposti: marja.latvatalo@atria.com, puh. 0400 777 874.


JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Puolivuosikatsaus on saatavilla kotisivuiltamme www.atria.com.

Atria_H1_ 2023_puolivuosikatsaus.pdf Atria Oyj H1_2023 esitysmateriaali suomi.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen