Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 22.2.2023

Atria Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022

Atria Oyj, pörssitiedote, tilinpäätöstiedote, 22.2.2023, klo 8.00

ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2022

 

Atrialla vahva kasvu ja vakaa tuloskehitys

Loka-joulukuu 2022

 • Konsernin liikevaihto oli 451,2 miljoonaa euroa (403,6 milj. euroa).
 • Konsernin oikaistu liikevoitto oli 16,7 miljoonaa euroa (10,3 milj. euroa) eli 3,7 % (2,5 %) liikevaihdosta.
 • Konsernin liikevoitto oli -34,5 miljoonaa euroa (12,6 milj. euroa).
 • Liikevoitto sisältää 51,1 miljoonaa euroa Ruotsissa kirjattuja arvonalentumisia, joilla ei ole kassavirtavaikutusta.
 • Konsernin liikevaihto kasvoi vakaina pysyneiden vähittäiskauppa- ja Foodservice-myyntivolyymien ansiosta sekä myyntihintojen korotusten seurauksena. Liikevaihto kasvoi kaikissa myyntikanavissa.
 • Liikevoiton kasvu on seurausta paremmasta liikevaihdosta, joka vahvisti liikevoittoa erityisesti Suomessa.
 • Raaka-aineiden, tarvikkeiden, energian ja ulkoisten palveluiden kustannukset olivat vertailukautta selkeästi korkeammat.
 • Atria Suomi Oy osti 51,0 prosenttia Ab Korv-Görans Kebab Oy:n osakkeista.
 • Atria vahvistaa siipikarjaliiketoiminnan kilpailukykyä Suomessa – siipikarjatuotanto keskitetään Nurmon tehtaalle.
 • Atria sai joulukuussa naudanlihalle vientiluvan Japaniin.
 • Atrian ilmastotavoitteille virallinen hyväksyntä Science Based Targets –aloitteelta.
 • Kai Gyllström on nimitetty Atria Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.6.2023 alkaen – Juha Gröhn jää eläkkeelle.
 • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2022 osinkoa 0,70 euroa osakkeelle (0,63 euroa).

Tammi-joulukuu 2022

 • Konsernin liikevaihto oli 1696,7 miljoonaa euroa (1540,2 milj. euroa).
 • Konsernin oikaistu liikevoitto oli 49,0 miljoonaa euroa (49,2 milj. euroa) eli 2,9 % (3,2 %) liikevaihdosta.
 • Konsernin liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa).
 • Liikevoittoon vaikuttavat oikaisuerät olivat yhteensä -48,9 miljoonaa euroa. Oikaisuerät, joilla ei ole kassavirtavaikutusta, ovat yhteensä -61,8 miljoonaa euroa (-10,7 miljoonan euron muuntoero ja -51,1 miljoonan euron arvonalentumiskirjaukset). Liikevoitto sisältää 11,6 miljoonaa euroa myyntivoittoja ja 1,3 miljoonaa euroa muita tuottoja, joilla on vaikutus kassavirtaan.
 • Vertailukauden liikevoiton oikaisuerät ovat yhteensä -42,8 miljoonaa euroa ja muodostuvat venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatuista kertyneistä muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa ja 2,3 miljoonan euron työeläkemaksun palautuksesta Ruotsissa.
 • Liikevaihto kasvoi myyntihintojen korotusten ja vakaina pysyneiden vähittäiskauppa-, Foodservice- ja rehumyyntivolyymien johdosta. Liikevaihto vahvistui kaikissa myyntikanavissa paitsi viennissä, johon vaikuttivat pienentyneet vientimäärät Kiinaan.
 • Kohonneet kustannukset painoivat konsernin liikevoittoa.
 • Osana Atria Ruotsin tehostamisohjelmaa Atria myi huhtikuussa Malmön tehdaskiinteistön Ruotsissa.
 • Atria vetäytyi toukokuussa liiketoiminnastaan Venäjällä ja myi pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiönsä.
 • Atria Suomi sai tammikuussa 2022 siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan.
Q4 Q4 Q1 - Q4 Q1 - Q4
Milj. € 2022 2021 2022 2021
Liikevaihto
   Atria Suomi 344,4 293,2 1 265,3 1 105,7
   Atria Ruotsi 86,3 92,7 356,2 351,7
   Atria Tanska & Viro 29,4 26,4 112,9 104,9
   Kohdistamattomat* 0,0 0,2 0,0 15,0
   Eliminoinnit -8,9 -8,9 -37,7 -37,1
Liikevaihto yhteensä 451,2 403,6 1 696,7 1 540,2
Liikevoitto/ -tappio ennen vertailu-
kelpoisuuteen vaikuttavia eriä
   Atria Suomi 20,3 10,6 49,4 48,1
   Atria Ruotsi -0,9 0,6 2,3 2,7
   Atria Tanska & Viro -0,9 0,0 1,2 5,1
   Kohdistamattomat* -1,8 -0,9 -4,0 -6,8
Oikaistu liikevoitto/ -tappio yhteensä 16,7 10,3 49,0 49,2
Oikaistu liikevoitto/ -tappio, % 3,7 % 2,5 % 2,9 % 3,2 %
Liikevoiton/ -tappion vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät:
Atria Ruotsi
  Työeläkemaksun palautus** 0,0 2,3 1,3 2,3
  Malmön kiinteistön myynti** -0,1 0,0 9,7 0,0
  Liikearvon ja tuotemerkkien arvonalentuminen*** -51,1 0,0 -51,1 0,0
Kohdistamattomat
  Tytäryrityksen myynnin vaikutus, Sibylla Rus*** 0,0 0,0 -8,8 0,0
  Tytäryrityksen myynnin vaikutus, Pit-Product*** 0,0 0,0 0,0 -45,1
Liikevoitto/ -tappio -34,5 12,6 0,1 6,4
Liikevoitto/ -tappio, % -7,6 % 3,1 % 0,0 % 0,4 %
Voitto/tappio ennen veroja -36,8 12,3 1,7 4,8
Osakekohtainen tulos, € -1,34 0,34 -0,19 -0,24
Oikaistu osakekohtainen tulos, € 0,36 0,26 1,43 1,27
* Konsernikulut ja vuonna 2021 myydyn tytäryhtiön liikevaihto ja -tulos raportoidaan kohdistamattomissa.
** Sisältyy liiketoiminnan muihin tuottoihin.
*** Sisältyy liiketoiminnan muihin kuluihin.


Juha Gröhn, toimitusjohtaja

”Vuonna 2022 Atrian liikevaihto kasvoi lähes 160 miljoonaa euroa vuodesta 2021. Nyt liikevaihto oli 1696,7 miljoonaa euroa (1540,2 milj. euroa). Kasvu on ollut välttämätöntä, jotta kannattavuus on kyetty säilyttämään. Oikaistu liikevoitto oli 49,0 miljoonaa euroa (49,2 milj. euroa). Sekä kasvuun että tulokseen voimme olla tyytyväisiä.

Vuoden 2022 viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 451,2 miljoonaan euroon (403,6 milj. euroa) ja oikaistu liikevoitto oli 16,7 miljoonaa euroa (10,3 milj. euroa). Korkea kustannusinflaatio on vaikuttanut kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja nyt ostoskoriin valitaan aiempaa edullisempia tuotteita. Atrian laaja tuotevalikoima antaa hyvän valmiuden sopeutua muutoksiin ostoskorissa ja olemme menestyneet hyvin nykyisellä tuotteistolla eri myyntikanavissa.

Kustannusten nousu on ollut poikkeuksellisen voimakasta ja kustannusten siirtäminen myyntihintoihin on ollut välttämätöntä. Atria ja Atrian asiakkaat reagoivat markkinatilanteen muutokseen välittömästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Jo aiemmin sovitut, kesäjaksoa koskeneet kaupat neuvoteltiin uusiksi ja myyntihintoja nostettiin. Mikäli asiakkaamme eivät olisi mahdollistaneet uusintaneuvotteluja hinnannousuineen, tilanteesta erityisesti alkutuotannossa olisi tullut erittäin hankala. Myyntihintojen nousun myötä myös tuottajahinnat nousivat. Kustannusinflaatio jatkuu edelleen ja myös alkaneena vuonna kustannusten ja hinnoittelun hallintaan kiinnitetään paljon huomiota.

Kiloissa mitattuna markkina Atrian edustamissa tuoteryhmissä supistui vähittäiskaupassa noin 3 prosenttia. Foodservice-myynti on sitä vastoin palautunut odotettua nopeammin korona-aikaa edeltävälle tasolle. Atrian myyntikilot vähittäiskauppaan ja Foodservice-asiakkaille olivat vuoden 2021 tasolla eli verrattuna yleiseen markkinakehitykseen menestyimme hyvin. Pikaruokamyynti väheni, koska Sibyllan toiminnot Venäjällä myytiin. Vienti pieneni vähentyneen Kiinan viennin takia. Muilla vientimarkkinoilla kauppa on käynyt hyvin. Rehuteollisuuden myyntivolyymi kasvoi.

Arvossa mitattuna niiden tuotteiden markkina, joissa Atria on mukana, kasvoi vähittäiskaupassa noin 6 prosenttia kasvun painottuessa vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Vahvimmin kasvanut tuoteryhmä arvossa on siipikarjatuotteet, mutta myös valmisruoan, lihan ja lihavalmisteiden myynti euroissa kasvoi. Markkina-asemamme on Suomessa, Ruotsissa ja Virossa vahvistunut. Tanskassa menetimme hieman markkinaosuutta.

Markkinatilanne ja kuluttajien toiminta ovat samankaltaista kaikissa niissä maissa, jossa Atria toimii. Vuoden viimeiselle neljänneksellä loka- ja marraskuun myynti oli odotusten mukainen, mutta joulumyynti jäi pienemmäksi kuin vuonna 2021. Nopeat myynnin vaihtelut ovat tyypillisiä, kun kotitalouksien luottamus omaan taloustilanteeseen on tavallista alempi.

Vuoden 2022 vapaa kassavirta oli odotetusti negatiivinen, koska bruttoinvestoinnit olivat yli 130 miljoonaa euroa. Investoinnit ovat edenneet suunnitellusti. Ruotsissa Sköllerstan tehtaan logistiikkaosa Örebrossa saatiin valmiiksi vuoden vaihteessa ja sitä ollaan ottamassa käyttöön. Nurmon siipikarjatehtaan investointi on laiteasennusten vaiheessa. Kustannusinflaation vaikutuksesta käyttöpääomaan on sitoutunut lähes 40 miljoonaa euroa enemmän rahaa kuin vuoden 2021 lopussa.

Päättyneen vuoden aikana toimintaympäristö on ollut vaativa. Korona-ajasta rajoituksineen alettiin päästä eroon, mutta sitten Venäjä aloitti sodan. Tässä toistuvien kriisien tilanteessa Atrian henkilöstö on keskittynyt määrätietoisesti työhönsä ja suoriutunut hyvin. Samaa otetta tarvitaan myös alkaneena vuonna.”
 

Loka-joulukuu 2022

Atria-konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 451,2 miljoonaa euroa (403,6 milj. euroa). Konsernin oikaistu liikevoitto oli 16,7 miljoonaa euroa (10,3 milj. euroa) eli 3,7 % (2,5 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli -34,5 miljoonaa euroa (12,6 milj. euroa). Liikevoitto sisältää 51,1 miljoonaa euroa Ruotsissa kirjattuja arvonalentumisia, joilla ei ole kassavirtavaikutusta.

Konsernin liikevaihto kasvoi vakaina pysyneiden vähittäiskauppa- ja Foodservice-myyntivolyymien ansiosta sekä myyntihintojen korotusten seurauksena. Myynti Foodservice-asiakkaille kasvoi, ja katsauskauden myynti ylitti jo selvästi koronaa edeltävän tason. Korkea kustannusinflaatio vaikutti kuluttajakäyttäytymiseen ja lisäsi edullisempien tuotteiden kysyntää. Kuluttajakäyttäytymisen muutos on suosinut Atrian monipuolisen tuotevalikoiman myyntiä erityisesti vähittäiskaupassa.

Oikaistu liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi. Liikevoiton kasvu on seurausta paremmasta liikevaihdosta, joka vahvisti liikevoittoa erityisesti Suomessa. Raaka-aineiden, tarvikkeiden, energian ja ulkoisten palveluiden kustannukset olivat vertailukautta selkeästi korkeammat.

Atria kirjasi yhteensä 51,1 miljoonaa euroa arvonalentumisia Ruotsissa. Kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttava korkea inflaatio, pikaruokatoiminnasta luopuminen Venäjällä sekä kohonneet markkinakorot ovat heikentäneet Atria Ruotsin rahavirtaennusteiden nykyarvoa. Atria Ruotsin rahavirtaennusteisiin on aikaisemmin sisältynyt Venäjällä toiminut Sibylla Rus LLC. Ennustettujen rahavirtojen nykyarvon laskennassa käytettävään diskonttokorkoon sisältyvät markkinakorot ovat nousseet noin 2 prosenttiyksiköllä. Edellä mainituista syistä johtuen Atria kirjasi alas Atria Ruotsiin kohdistunutta liikearvoa noin 35 miljoonalla eurolla. Lisäksi Atria Ruotsi on strategiansa mukaisesti päättänyt tehostaa tuotemerkkien käyttöä ja lopettaa neljän tuotemerkin (Charkdelikatesser, Pastejköket, Onsala, Lagerbergs) ylläpidon sekä siirtää suurimman osan näiden merkkien tuotteista kasvavien Lönneberga- ja Lithells-tuotemerkkien alle. Päätöksen johdosta Atria kirjasi alas tuotemerkkien arvoa noin 16 miljoonalla eurolla. Kirjauksilla ei ole vaikutusta kassavirtaan eikä oikaistuun liikevoittoon.

Atrian 19.9.2022 käynnistämät yt-lain mukaiset muutosneuvottelut koskien siipikarjaliiketoiminnan kilpailukyvyn parantamista Sahalahden tehtaalla saatiin päätökseen. Muuttuneessa toimintaympäristössä sekä kilpailu- ja markkinatilanteessa Atrian tavoitteena on parantaa siipikarjaliiketoiminnan kilpailukykyä, kannattavuutta ja lisätä teollisen toiminnan tehokkuutta. Neuvotteluiden tuloksena Atria keskittää siipikarjatuotannon Nurmon tehtaalle ja Sahalahden tehdas suljetaan vuoden 2024 aikana.  Muutosneuvottelut koskivat koko Sahalahden tehtaan henkilöstöä, noin 130 henkilöä. Kaikille irtisanottaville on tarjottu mahdollisuutta siirtyä töihin Atrian muille tehtaille Suomessa. Atria tavoittelee toimenpiteillä yhteensä noin 5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Säästöjen arvioidaan toteutuvan 2024 loppuvuodesta lähtien. Yt-lain mukaiset muutosneuvottelut Nurmon siipikarjayksikössä jatkuvat edelleen. Näiden neuvotteluiden tavoitteena on valmistautuminen uuden siipikarjatehtaan käyttöönottoon ja varautuminen työtehtävien ja toimintatapojen uudistumiseen.

Atria Suomi Oy osti 51,0 prosenttia Ab Korv-Görans Kebab Oy:n osakkeista. Korv-Görans Kebab valmistaa pakastettuja lihatuotteita ja on Atrian pitkäaikainen yhteistyökumppani kotimaisesta raaka-aineesta valmistettujen kebab-lastujen, kypsien kanatuotteiden ja muiden lihatuotteiden sopimusvalmistajana.  Yrityshankinnalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Atrian taloudelliseen asemaan tai tulokseen.

Atria sai joulukuussa naudanlihalle vientiluvan Japaniin. Atrialla on valmiit asiakassuhteet Japanissa ja viennin odotetaan käynnistyvän kesällä 2023.

Atrian pitkäaikainen toimitusjohtaja Juha Gröhn jää eläkkeelle 31.5.2023. Atria Oyj:n hallitus on nimittänyt KTM, MBA Kai Gyllströmin Atria-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.6.2023 alkaen. Juha Gröhn jatkaa toimitusjohtajana eläkkeelle siirtymiseensä saakka.

Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto oli 344,4 miljoonaa euroa (293,2 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi kaikissa myyntikanavissa paitsi viennissä, jossa liikevaihto oli viime vuoden tasolla. Kustannusinflaation vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen on suosinut Atrian monipuolisen tuotevalikoiman myyntiä erityisesti vähittäiskaupassa, minkä lisäksi myyntihintojen korotukset kaikissa kanavissa vahvistivat liikevaihtoa. Myynti Foodservice-asiakkaille kasvoi, ja katsauskauden myynti ylitti jo selvästi koronaa edeltävän tason. Liikevoitto oli 20,3 miljoonaa euroa (10,6 milj. euroa). Liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa merkittävästi parempi, mikä johtui lisääntyneestä liikevaihdosta, paremmasta myynnin rakenteesta ja tehokkuuden parantumisesta. Raaka-aineiden, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannukset olivat vertailukautta selkeästi korkeammat. Hyödykkeistä erityisesti energian kustannukset ovat nousseet. Lihan tuottajahinnat olivat merkittävästi korkeammat kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla.

Atria Ruotsin loka-joulukuun liikevaihto oli 86,3 miljoonaa euroa (92,7 milj. euroa). Liikevaihdon kehitykseen vaikutti Atrian päätös vetäytyä pikaruokaliiketoiminnasta Venäjällä toukokuussa 2022. Liiketoiminta raportoitiin Atria Ruotsin segmentissä. Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän pikaruokaliiketoimintaa oli 12,5 prosenttia. Myyntihintojen korotukset kasvattivat liikevaihtoa. Oikaistu liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). Korkeina pysyneet raaka-aine-, kuljetus- ja energiakustannukset painoivat liikevoittoa katsauskauden aikana eikä myyntihintojen korotukset olleet riittäviä kattamaan kustannusten nousuja. Liiketulos oli -52,1 miljoonaa euroa (2,9 milj. euroa). Liiketulos sisältää yhteensä -51,1 miljoonan euron arvonalentumiskirjaukset: 35,0 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksen ja 16,1 miljoonan euron tuotemerkkien alaskirjauksen.

Atria Tanska & Viron loka-joulukuun liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa (26,4 milj. euroa). Liikevoitto oli -0,9 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa). Atrian liikevaihto Virossa kasvoi noin 24 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna sekä myyntihintojen korotusten että myyntivolyymien lisääntymisen seurauksena. Tanskassa liikevaihto vahvistui hieman, mikä johtui myyntihintojen korotuksista. Liikevoittoa painoivat voimakkaasti kohonneet energia- ja raaka-ainekustannukset. Myyntihintojen korotukset eivät ole olleet riittäviä kattamaan kohonneita kustannuksia. Kuluttajat suosivat nyt selkeästi edullisemman hintaluokan tuotteita, mikä on seurausta ennätyskorkeasta inflaatiosta. Kotitalouksien ostovoimaa heikentää erittäin korkeat sähkön ja kaasun hinnat. Leivänpäällisten tuotannon siirto Malmöstä Tanskaan Horsensin tuotantolaitokselle lokakuussa aiheutti ylimääräisiä kustannuksia. 
 

Tammi–joulukuu 2022

Atria-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 1696,7 miljoonaa euroa (1540,2 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 49,0 miljoonaa euroa (49,2 milj. euroa) eli 2,9 % (3,2 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa).

Atria-konsernin liikevaihto kasvoi vakaina pysyneiden vähittäiskauppa-, Foodservice- ja rehumyyntivolyymien sekä myyntihintojen korotusten ansiosta. Myyntihinnat ovat vahvistuneet keväästä lähtien kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Konsernin oikaistua liikevoittoa painoi raaka-aineiden, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannusten nousu. Hyödykkeistä erityisesti energian kustannukset ovat nousseet. Tuottajahinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa merkittävästi korkeammat.

Liikevoitto sisältää Malmössä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,7 miljoonan euron myyntivoiton ja 1,3 miljoonan euron työeläkemaksun palautuksen. Lisäksi liikevoittoon sisältyy Venäjällä toimineen Sibylla Rus -pikaruokayhtiön myynnistä kirjattu 1,9 miljoonan euron myyntivoitto sekä ruplan ja euron välisistä kurssieroista kertynyt -10,7 miljoonan euron muuntoero. Muuntoero kirjattiin tulosvaikutteisesti, mutta sillä ei ole vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan. Vuoden 2022 lopulla Atria Ruotsissa kirjattiin arvonalentumisia yhteensä 51,1 miljoonaa euroa. Tällä kirjauksella ei ole vaikutusta kassavirtaan.

Vertailukauden liikevoiton oikaisuerät ovat yhteensä -42,8 miljoonaa euroa ja muodostuvat venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatuista kertyneistä muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa ja 2,3 miljoonan euron työeläkemaksun palautuksesta Ruotsissa.

Kassavirta oli negatiivinen johtuen isoista investoinneista sekä käyttöpääoman kasvusta.

Osana vuonna 2020 käynnistynyttä tehostamisohjelmaa Atria myi huhtikuun lopulla Malmön tehdaskiinteistön noin 21 miljoonalla eurolla. Atria jatkaa teollista toimintaa tehtaalla, kunnes tuotanto tiloissa lopetetaan vuoden 2023 aikana.

Atria myi toukokuussa pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan Sibylla Rus LLC tytäryhtiönsä Limited Liability Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Kauppahinta oli 8,2 miljoonaa euroa. Kauppaan ei sisälly Sibylla-tuotemerkkiä. Venäjällä toimivan pikaruokayhtiön liikevaihto on ollut noin 2 prosenttia Atria-konsernin liikevaihdosta ja liiketoiminta on ollut kannattavaa.

Atria Suomi sai tammikuussa 2022 siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan. Ensimmäinen tuote-erä Etelä-Koreaan toimitettiin maaliskuussa.

Atria Suomen tammi-joulukuun liikevaihto oli 1265,3 miljoonaa euroa (1105,7 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui vakaina pysyneistä vähittäiskauppa-, Foodservice- ja rehunmyyntivolyymeista sekä myyntihintojen korotuksista. Foodservice-myynnin kasvua vauhditti koronarajoitusten poistuminen ravintoloista maaliskuun alusta lähtien. Liikevoitto oli 49,4 miljoonaa euroa (48,1 milj. euroa). Toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen liikevoiton kehitys oli vakaata. Liikevaihdon kasvu vahvisti liikevoittoa. Raaka-aineiden, tarvikkeiden, energian ja ulkoisten palveluiden kustannukset olivat edellisvuotta merkittävästi korkeammat. Lihan tuottajahinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa selkeästi korkeammat. Atrian organisaation kyky sopeutua nopeisiin muutoksiin ja palautua toimintaan vaikuttavista häiriöistä on ollut erinomainen katsauskauden aikana, ja siitä on ollut seurauksena kustannustehokas ja häiriötön toiminta.

Atria Ruotsin tammi-joulukuun liikevaihto oli 356,2 miljoonaa euroa (351,7 milj. euroa). Liikevaihdon kehitykseen vaikutti Atrian päätös vetäytyä pikaruokaliiketoiminnasta Venäjällä toukokuussa 2022. Liiketoiminta raportoitiin Atria Ruotsin segmentissä. Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän pikaruokaliiketoimintaa oli 15,4 prosenttia. Myyntihintojen korotukset vahvistivat liikevaihtoa. Koronarajoitusten poistumisen myötä Foodservice-tuotteiden myynti on kasvanut. Oikaistu liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa). Kohonneet kustannukset ja inflaation seurauksena heikentynyt kuluttajien ostovoima painoivat liikevoittoa. Kuluttajat suosivat edullisemman hintaluokan tuotteita. Myyntihintojen korotukset eivät ole olleet riittäviä kattamaan nopeasti kohonneita kustannuksia. Liiketulos oli -37,8 miljoonaa euroa (5,0 milj. euroa). Liiketulos sisältää Malmössä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,7 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton ja 1,3 miljoonan euron kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen ja -51,1 miljoonan euron arvonalentumiskirjaukset. Vertailukauden liiketulos sisältää 2,3 miljoonan euron työeläkemaksun palautuksen.

Atria Tanska & Viron tammi-joulukuun liikevaihto oli 112,9 miljoonaa euroa (104,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu oli seurausta myyntihintojen korotuksista sekä Virossa että Tanskassa. Liikevoittoa painoivat ennätyksellisen korkeat raaka-aineiden ja hyödykkeiden kustannukset sekä tuotantolinjan siirrosta aiheutuneet ylimääräiset kulut.
 

TUNNUSLUVUT

milj. EUR 31.12.2022 31.12.2021
Oma pääoma/osake, EUR 15,90 16,08
Korolliset velat 265,7 209,9
Omavaraisuusaste, % 44,8 % 48,7 %
Nettovelkaantumisaste, % 50,5 % 32,6 %
Bruttoinvestoinnit 131,4 55,5
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 7,7 % 3,6 %
Henkilöstö keskimäärin 3 698 3 711


Vastuullisuusuutiset: Atrian ilmastotavoitteille virallinen hyväksyntä Science Based Targets –aloitteelta

Atria on saanut Science Based Targets -aloitteelta (SBTi) virallisen hyväksynnän päästövähennystavoitteilleen. Tavoitteet perustuvat Pariisin ilmastosopimukseen, ja ne pyrkivät rajoittamaan maapallon lämpenemistä 1,5 asteeseen globaalisti. SBTi:n hyväksymissä tavoitteessa Atria sitoutuu vähentämään oman toiminnan (Scope 1 ja 2) kasvihuonekaasupäästöjään 42 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta. Scope 3 päästöjen osalta tavoitteen piiriin kuuluvat ostettuihin tavaroihin, raaka-aineisiin ja palveluihin liittyvät päästöt. Scope 3 päästöjen vähennystavoite on 20 prosenttia prosessoitua lihatonnia kohden vuoteen 2030 mennessä.

Atrian rehutehtaalla Ilmajoen Koskenkorvalla investoidaan uuteen tekniikkaan ohrarehun kuivaamisessa. Investointi säästää energiaa jopa yli 85 prosenttia verrattuna aikaisempaan laitteistoon. Säästö perustuu lämmön ja höyryn talteenottoon ja hyödyntämiseen A-Rehun tehtaalla.

Atria liittyi ensimmäisten yritysten joukossa elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen vuonna 2019 ja jatkaa sitoumustaan nyt uudella toimintakaudella 2022-2026. Materiaalitehokkuussitoumus tähtää ympäristövaikutusten vähentämiseen ruoan valmistuksessa, jakelussa ja kulutuksessa. Toimialan yhteisiä tavoitteita tukien Atria on sitoumuksessaan määrittänyt konkreettisia materiaalitehokkuustoimia, joissa keskitytään sekä tuotantoprosessien materiaalitehokkuuden että tuote- ja pakkausratkaisujen kehittämiseen. Atrian tavoitteena on tehostaa jo nyt hyvällä tasolla olevaa raaka-aineiden hyödyntämistä ja vähentää materiaali- ja ruokahävikkiä tuotteen kaikissa elinkaaren vaiheissa. Lisäksi Atria on sitoutunut edistämään kuluttajien tietoisuutta ruokahävikin vähentämisen keinoista.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Atria-konsernin henkilöstöjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Lars Ohlin jää eläkkeelle 1.3.2023 alkaen.


Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2023 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan pienempi kuin edellisvuonna (49,0 miljoonaa euroa).

Vuoden 2023 aikana yhtiö ottaa käyttöön merkittävän laajennuksen Sköllerstan tehtaalla Ruotsissa, ja uuden siipikarjatehtaan vaiheittainen käynnistäminen ja testaaminen aloitetaan Nurmossa. Nämä toimenpiteet aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia vuoden 2023 aikana.

Lisäksi korkea kustannustaso, kuluttajien heikentynyt ostovoima ja maailmanlaajuinen poliittinen epävarmuus vaikuttavat yhtiön toimintaympäristöön myös vuonna 2023. Atrian hyvä markkina-asema vahvoine tuotemerkkeineen ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset prosessit luovat edellytykset liiketoiminnan vakaudelle myös vuonna 2023.


Hallituksen voitonjakoehdotus vuodelta 2022

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2022 osinkoa 0,70 euroa osakkeelle (0,63 euroa).


Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen 1.1. – 31.12.2022 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.


Tilinpäätöstiedotteen julkistaminen

Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn esittelee yhtiön vuoden 2022 tuloskehitystä webcastissa tänään 22.2.2023 klo 10.00 – 11.00. Webcast on nähtävillä Atrian verkkosivuilla osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/. Webcastin aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset.


ATRIA OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224.


JAKELU:

 • Nasdaq Helsinki Oy
 • Keskeiset tiedotusvälineet
 • www.atria.com

Tilinpäätöstiedote on saatavilla kotisivuiltamme www.atria.com.

Atria_Q4_2022_tilinpäätöstiedote.pdf Atria Oyj Q4_2022 esitysmateriaali suomi.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen