Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 23.4.2024

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024

Atria Oyj, osavuosikatsaus, 23.4.2024, klo 8.00

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2024

Atrian tulos hyvä vaikeassa markkinatilanteessa – kaikki liiketoiminta-alueet tekivät positiivisen liiketuloksen

Tammi-maaliskuu 2024

  • Konsernin liikevaihto oli 416,8 miljoonaa euroa (428,0 milj. euroa). Liikevaihdon lasku oli seurausta rehun alhaisemmista myyntihinnoista sekä viennin ja Foodservice-myynnin volyymien heikkenemisestä Suomessa.
  • Konsernin liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa (10,9 milj. euroa) eli 1,9 % (2,5 %) liikevaihdosta. Liikevoiton lasku johtui liikevaihdon pienenemisestä Suomessa, Nurmon siipikarjatehtaan käyttöönottokuluista ja yleisestä kustannusinflaatiosta.
  • Kaikki liiketoiminta-alueet tekivät positiivisen liiketuloksen katsauskaudella. Ruotsissa tehostamisohjelman toimenpiteet ja tuotannon keskittäminen vahvistivat liikevoittoa.
  • Nurmon uuden siipikarjatehtaan käyttöönottoa ja prosessien optimointia jatkettiin suunnitellusti.
  • Atria teki sopimuksen ruotsalaisen valmisruokayhtiö Goohin koko osakekannan ostamisesta. Kauppa toteutuu toukokuun alussa.
  • Meelis Laande (MBA) nimitettiin Atria Viron toimitusjohtajaksi ja Atria-konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.4.2024 lähtien.
  • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2023 osinkoa 0,30 euroa ja pääomanpalautusta 0,30 euroa eli yhteensä 0,60 euroa per osake (0,70 euroa).
Q1 Q1
Milj. € 2024 2023 2023
Liikevaihto
   Atria Suomi 309,8 323,5 1 325,9
   Atria Ruotsi 82,1 81,8 330,5
   Atria Tanska & Viro 30,7 28,2 122,2
   Eliminoinnit -5,8 -5,5 -25,9
Liikevaihto yhteensä 416,8 428,0 1 752,7
Liikevoitto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
   Atria Suomi 7,2 14,9 56,1
   Atria Ruotsi 0,0 -3,3 -5,6
   Atria Tanska & Viro 1,4 -0,5 2,9
   Kohdistamattomat -0,6 -0,2 -3,7
Oikaistu liikevoitto yhteensä 8,0 10,9 49,6
Oikaistu liikevoitto, % 1,9 % 2,5 % 2,8 %
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Atria Suomi
  Tuotemerkin arvonalentuminen -2,5
  Siipikarjaliiketoiminnan uudelleenorganisointikulut -3,1
Atria Ruotsi
  Liikearvon arvonalentuminen -20,0
  Liiketoiminnan uudelleenorganisointikulut -2,6
Atria Tanska & Viro
  Liikearvon arvonalentuminen -20,0
Kohdistamattomat
  Yritysjärjestelyhankkeeseen liittyvät kulut -1,0
Liikevoitto 8,0 10,9 0,4
Liikevoitto, % 1,9 % 2,5 % 0,0 %
Voitto ennen veroja 3,9 8,9 -11,2
Osakekohtainen tulos, € 0,10 0,23 -0,70
Oikaistu osakekohtainen tulos, € 0,10 0,23 0,98


Kai Gyllström, toimitusjohtaja

”Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 416,8 miljoonaa euroa, joka jäi viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta 11,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa.

Katsauskauden liikevaihto ja -voitto olivat kuitenkin varsin hyvällä tasolla. Kaikkien liiketoiminta-alueiden liiketulos oli voitollinen. Vuosi sitten teimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä ennätyksellisen hyvän tuloksen ja myös kasvu oli tavallista reippaampaa. Markkinatilanteen haasteet huomioon ottaen voimme olla tyytyväisiä vuoden 2024 alkuun.

Suomessa markkina on ollut haastava. Liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna. Rehujen myyntihinnat ovat tulleet alas viljan hintojen laskun myötä, mikä heikensi rehuliiketoimintamme liikevaihtoa edellisvuoteen verrattuna. Samoin Atria Suomen vienti ja Foodservice-myynti olivat alavireisiä. Vienti hidastui merkittävästi muutamaksi viikoksi lakkojen vuoksi ja Foodservice-myynnin alavireisyyttä selittää kuluttajien heikentynyt ostovoima. Punaisesta lihasta on tällä hetkellä markkinassa ylitarjontaa, mikä painaa lihan hintaa alas. Liikevaihdon laskun lisäksi tulosta painoi yleinen kustannusinflaatio ja siipikarjatehtaan käyttöönotosta aiheutuneet kulut. 

Ruotsissa viime vuoden aikana toteutetut Malmön tehtaan sulkeminen, tuotannon keskittäminen Sköllerstan tehtaalle ja organisaatiorakenteen muutos näkyvät nyt kannattavuuden parantumisena. Atrian vahvistunut markkina-asema siipikarjatuotteissa ja Foodservicessä kasvatti liikevaihtoa katsauskauden aikana. Ruotsin tulos päätyi lievästi plussalle.

Tanskassa hintakilpailu on tiukkaa vähittäiskaupassa. Pystyimme kuitenkin kasvattamaan vientiä, mikä johti liikevaihdon parantumiseen Tanskassa. Myös tulos parani, mikä johtui tehostamishankkeiden läpiviennistä. Virossa Atria kasvatti markkinaosuuksiaan vähittäiskaupassa ja edelleen vahvisti asemaansa markkinakakkosena. Atria Viron tulos oli hyvä ja liikevaihto kasvoi.

Atria Ruotsi teki sopimuksen maaliskuussa ruotsalaisen valmisruokayhtiön Goohin koko osakekannan ostamisesta. Gooh sopii mainiosti Atria-konsernin strategiseen tavoitteeseen kasvaa valmisruokasegmentissä ja edesauttaa Atria Ruotsin kannattavaa kasvua. Goohin tuotevalikoima täydentää Atrian nykyistä valmisruokatarjontaa. Gooh on tuoreiden mikroaterioiden tuotesegmentissä markkinajohtaja Ruotsin vähittäiskaupassa noin 25 prosentin markkinaosuudella. Gooh-tuotteita myydään kaikissa Ruotsin suurimmissa päivittäistavarakauppaketjuissa ja myyntiautomaateissa. Tämä yritysosto antaa meille uusia mahdollisuuksia toteuttaa tuoteinnovaatioita kasvavassa valmisruokatuoteryhmässä.

Atria Viro investoi sianlihan tuotantoon Virossa ja osti kaksi Etelä-Virossa sijaitsevaa sikatilaa. Sianlihan kulutus Virossa on vakaata ja yrityskaupalla Atria pyrkii varmistamaan kotimaisen sianlihan saannin myös tulevaisuudessa.

Atrialla on kunnianhimoinen vastuullisuustavoite hiilineutraalista ruokaketjusta. Tärkeintä tämän tavoitteen edistämiseksi on johdonmukainen ja jatkuva vastuullisuusasioiden kehittäminen. Meidän on tärkeä edistää Science Based Target -aloitteen mukaisia Scope 3 -päästövähennystavoitteita. Tämän työn olemme jo aloittaneet: olemme käynnistäneet lukuisia hankkeita ja kehittäneet tavoitetta mittaavia laskentamalleja. Esimerkkinä merkittävästä vastuullisuushankkeesta on Nurmon tehtaan läheisyyteen rakennettava biokaasulaitos, jossa Atria on mukana osakkaana. Atrian arvoketjulle hankkeen toteutuminen tarkoittaa hiilineutraalisuustavoitteen edistymistä. Vastuullisuusasiat ovat strategiamme ytimessä – niihin tulemme panostamaan entistä enemmän lähivuosien aikana.”


Tammi-maaliskuu 2024

Atria-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 416,8 miljoonaa euroa (428,0 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa (10,9 milj. euroa) eli 1,9 % (2,5 %) liikevaihdosta.

Atria Suomen tammi-maaliskuun liikevaihto laski, mikä johtui rehuliiketoiminnan, viennin ja Foodservice-myynnin pienentymisestä. Rehuliiketoiminnan liikevaihdon lasku oli seurausta edellisvuotta alhaisemmista myyntihinnoista. Lakko satamissa hidasti vientikuljetuksia usean viikon ajaksi, mistä seurauksena Atrian vientikaupan liikevaihto oli edellisvuotta merkittävästi pienempi. Foodservice-myynti Suomessa heikkeni katsauskauden loppua kohti. Muilla liiketoiminta-alueilla liikevaihto kasvoi.


Konsernin liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa (10,9 milj. euroa). Vertailukautta alhaisempaan liikevoittoon Suomessa vaikuttaa punaisen lihan heikentynyt markkinatilanne, mikä pääosin johtuu kuluttajien vähentyneestä ostovoimasta. Nurmon uuden siipikarjatehtaan käyttöönotosta ja prosessien optimoinnista aiheutui vielä kustannuksia. Lisäksi tarvikkeiden, hyödykkeiden, palkkaratkaisujen ja ulkoisten palveluiden kustannukset olivat edelleen korkeat ja painovat tulosta.


Atria Ruotsissa viime vuoden aikana toteutettu tuotannon keskittäminen Sköllerstan tehtaalle ja organisaatiorakenteen tehostaminen näkyvät katsauskaudella kannattavuuden parantumisena. Atrian markkinaosuudet vähittäiskaupassa vahvistuivat kasvavassa markkinassa.

Virossa kannattavuus parani, mikä oli seurausta liikevaihdon kasvusta ja alhaisemmista raaka-aineiden hinnoista. Tanskassa viennin kasvu ja viime vuonna toteutetut tehostamistoimet paransivat tulosta.


Atria Suomen tammi-maaliskuun liikevaihto oli 309,8 miljoonaa euroa (323,5 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui rehuliiketoiminnan, viennin ja Foodservice-myynnin pienentymisestä. Rehuliiketoiminnan liikevaihdon lasku oli seurausta edellisvuotta alhaisemmista myyntihinnoista. Lakko satamissa hidasti vientikuljetuksia usean viikon ajan, mistä seurauksena Atrian vientikaupan liikevaihto oli edellisvuotta merkittävästi pienempi. Foodservice-myynti heikkeni katsauskauden loppua kohti. Myynti vähittäiskauppaan kasvoi hieman edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Yleinen kustannusinflaatio heikensi kuluttajien ostovoimaa. Kuluttajat säästävät ruokaostoksista ja valitsevat edullisempia tuotteita. Liikevoitto oli 7,2 miljoonaa euroa (14,9 milj. euroa). Liikevaihdon laskun lisäksi tulosta painoivat uuden siipikarjatehtaan käyttöönottokulut ja yleinen kustannusinflaatio. Tarvikkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannukset sekä palkkaratkaisuista aiheutuneet kulut olivat katsauskaudella vertailukautta korkeammat. Myös energian kustannus oli vertailukautta korkeampi. Vertailukautta alhaisempaan liikevoittoon vaikuttaa myös punaisen lihan heikentynyt markkinatilanne, mikä pääosin johtuu kuluttajien vähentyneestä ostovoimasta. Nurmon uuden siipikarjatehtaan käyttöönotosta aiheutui katsauskaudelle kustannuksia. Tuotantoprosessien suorituskyvyn optimointia jatkettiin suunnitelman mukaisesti. Sahalahden siipikarjatehdas suljetaan kevään aikana.


Atria Ruotsin tammi-maaliskuu liikevaihto oli 82,1 miljoonaa euroa (81,8 milj. euroa). Atria Ruotsin markkinaosuudet vähittäiskaupassa vahvistuivat kasvavassa markkinassa. Myynti kasvoi Foodservice- ja pikaruokakanavassa. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyy Malmön tehtaalla valmistettujen tuotteiden myyntiä. Osa tuotteista poistui valikoimasta, kun Malmön tehdas suljettiin keväällä 2023. Liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (-3,3 milj. euroa). Malmön tehtaan sulkeminen, tuotannon keskittäminen Sköllerstan tehtaalle ja organisaatiorakenteen tehostaminen näkyvät nyt kannattavuuden parantumisena. Raaka-aineiden hinnat ovat pysyneet korkealla tasolla katsauskauden aikana. Heikentynyt Ruotsin kruunu nosti tuontiraaka-aineiden kustannuksia. Energiakustannukset ovat laskeneet hieman edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Atria Sweden AB teki sopimuksen helmikuussa ruotsalaisen valmisruokayhtiön Goohin koko osakekannan ostamisesta. Kauppa on saanut vaaditun viranomaishyväksynnän (Inspektionen för strategiska produkter) ja toteutuu toukokuun alussa.

Atria Tanska & Viron tammi-maaliskuun liikevaihto oli 30,7 miljoonaa euroa (28,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (-0,5 milj. euroa). Tanskassa hintakilpailu on tiukkaa vähittäiskaupassa. Atria menetti jonkin verran markkinaosuuttaan leivänpäällisissä. Private label -tuotteiden markkina Tanskassa on kasvanut edelleen. Vientituotteiden myynti kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mikä johti Atria Tanskan liikevaihdon parantumiseen. Viime vuonna toteutettu tehostamisohjelma paransi tulosta. Atria Viro vahvisti edelleen markkina-asemaansa Viron vähittäiskauppamarkkinassa. Kaikkien tuoteryhmien myynti kasvoi katsauskaudella ja Atria pystyi lisäämään markkinaosuuttaan kasvavassa markkinassa. Atria Viron tulos vahvistui, mikä oli seurausta lisääntyneestä liikevaihdosta ja alhaisemmista raaka-aineiden hinnoista. Erityisesti rehujen hinnat ovat edellisvuotta alhaisemmat, mikä johtuu viljan hintojen laskusta.

Konsernin avainluvut
Q1 Q1
milj. EUR 2024 2023 2023
Liikevaihto 416,8 428,0 1752,7
Oikaistu liikevoitto 8,0 10,9 49,6
Oikaistu liikevoitto, % 1,9 % 2,5 % 2,8 %
Liikevoitto 8,0 10,9 0,4
Liikevoitto, % 1,9 % 2,5 % 0,0 %
Osakekohtainen tulos, € 0,10 0,23 -0,70
Oikaistu osakekohtainen tulos, € 0,10 0,23 0,98
Oma pääoma/osake, EUR 13,64 15,66 13,82
Omavaraisuusaste, % 40,8 % 44,5 % 41,7 %
Oman pääoman tuotto, oikaistu (rullaava 12 kk), % 6,7 % 9,4 % 7,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto, oikaistu (rullaava 12 kk), % 7,1 % 8,6 % 7,5 %


Vastuullisuus: tavoitteena hiilineutraali ruokaketju

Hiilineutraali ruokaketju on Atrian tärkein vastuullisuustavoite. Atrialla on Science Based Targets -aloitteen virallinen hyväksyntä päästötavoitteille. Tavoitetta edistettiin useilla eri hankkeilla katsauskauden aikana.

Atria on saavuttanut Management-tason ja “B–”-luokituksen ilmastotyöstään globaalin voittoa tavoittelemattoman järjestön CDP:n vuosittaisessa listauksessa. Luokitus nousi vuoden 2022 arvioinnista kolme arvosanaa. Luokituksen nousu on osoitus Atrian suunnitelmallisesta työstä ja sitoutumisesta ilmastotyöhön.

Nautatilojen hiilijalanjäljen järjestelmällinen mittaaminen eteni. Atria on Valion kanssa rakentanut lihanauta- ja emolehmätiloille soveltuvan Carbo® ympäristölaskurin. Vuoden alussa Carbo® laskuri tuotiin kaikkien Atrian sopimustuotantotilojen käyttöön. Laskurin avulla Atrian 1 200 naudanlihan tuotantoon erikoistunutta sopimustilaa voivat laskea oman tilansa ilmastovaikutukset ja selvittää tehokkaimmat toimet niiden pienentämiseksi. Atria aloitti yhteistyössä Valion ja Luonnonvarakeskuksen kanssa kehittämään nautatilojen hiilijalanjäljen kansallista laskentamallia vuonna 2022. Vuoden 2023 aikana naudanlihan tuotannon ympäristövaikutuksia on laskettu 70 atrialaisella sopimustilalla, mikä on kasvattanut naudanlihan hiilijalanjälkitiedon kattavuutta.

Nurmon Bioenergia Oy valmistelee teollisen kokoluokan nesteytetyn biokaasun tuotantolaitoksen rakentamista Atrian Nurmossa sijaitsevan tuotantolaitoksen läheisyyteen. Atria on yhtiössä vähemmistöosakkaana. Hanke edistää maatalouden biokaasuliiketoimintaa ja tuottaa elinvoimaa ja tuloja kotimaiselle maataloudelle. Atrian arvoketjulle hankkeen toteutuminen tarkoittaa hiilineutraalisuustavoitteen edistymistä. Atrian kuljetuksia hoitava Tuoretie Oy siirtyy asteittain biokaasulla kulkevaan kalustoon elintarvikekuljetuksissa. Uusia biokaasuautoja lisätään 3–4 auton vuosivauhdilla tankkausverkoston ja huoltopalvelujen laajetessa. Tavoitteena on saada noin 10 miljoonan kilon hiilidioksidipäästövähenemä vuoteen 2030 mennessä siirtymällä asteittain biokaasun käyttöön. Laitos on valmistuessaan yksi Suomen suurimpia nesteytetyn biokaasun tuotantolaitoksia. Nurmoon valmisteilla oleva biokaasulaitos tuottaa alueen maatilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa kotimaista energiaa ja erityyppisiä biolannoitteita. Uuden biokaasulaitoksen on tarkoitus valmistua vuoden 2026 aikana. Hankkeella on voimassa oleva ympäristölupa ja sille on myönnetty työ- ja elinkeinoministeriön investointituki. Nurmoon valmistuvan, nesteytettyä biokaasua tuottavan laitoksen valmistuskapasiteetiksi on suunniteltu 117 gigawattituntia vuodessa. Määrä vähentäisi vuosittaista fossiilisen dieselin tarvetta 11,7 miljoonaa litraa, mikä osaltaan laskee liikenteen hiilidioksidipäästöjä noin 40 tuhatta tonnia.


Tulevaisuuden näkymät ja tulosohjeistus

Vuonna 2024 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan pienempi kuin edellisvuonna (49,6 miljoonaa euroa).

Vuoden 2024 toimintaympäristön odotetaan jatkuvan haastavana erityisesti kuluttajakäyttäytymisen osalta. Nurmon uuden siipikarjatehtaan rakentaminen ja asennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja tehdas on otettu kokonaisuudessaan käyttöön. Suorituskykyä optimoidaan vuoden 2024 aikana.

Haastava markkinatilanne ja uudelle siipikarjatehtaalle asetettujen tehokkuustavoitteiden saavuttaminen vaikuttavat vuoden tulokseen. Atrian hyvä markkina-asema, vahvat tuotemerkit ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset prosessit luovat kuitenkin edellytykset liiketoiminnan vakaudelle myös vuonna 2024.

Hallituksen ehdotus osingosta ja pääomanpalautuksesta vuodelta 2023

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2023 osinkoa 0,30 euroa osakkeelle sekä pääomanpalautusta 0,30 euroa osakkeelle, yhteensä 0,60 euroa/osake (0,70 euroa/ osake).

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosivuosikatsauksen 1.1. – 31.3.2024 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Osavuosikatsauksen julkistaminen

Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllström esittelee yhtiön osavuosikatsauksen tuloskehitystä webcastissa tänään 23.4.2024 klo 10.00 –11.00. Webcast on nähtävillä Atrian verkkosivuilla osoitteessa https://www.atria.com/sijoittajat/. Webcastin aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset/.


ATRIA OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllström. Yhteydenotot ja haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Marja Latvatalon kautta, sähköposti: marja.latvatalo@atria.com, puh. 0400 777 874.

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Osavuosikatsaus on saatavilla kotisivuiltamme www.atria.com.

 

Atria Oyj_osavuosikatsaus_Q1 2024.pdf Atria Oyj Q1_2024 esitysmateriaali_suomi.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen