Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 22.2.2024

Atria Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2024

Atria Oyj, tilinpäätöstiedote, pörssitiedote, 22.2.2024, klo 8.00
 

Atria Oyj, Tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2024

Atrian vuoden 2023 liikevaihto ja oikaistu liikevoitto kasvoivat

Loka-joulukuu 2023

 • Konsernin liikevaihto oli 438,1 miljoonaa euroa (451,2 milj. euroa).
 • Konsernin oikaistu liikevoitto oli 9,4 miljoonaa euroa (16,7 milj. euroa) eli 2,1 % (3,7 %) liikevaihdosta.
 • Konsernin liikevoitto oli -39,8 miljoonaa euroa (-34,5 milj. euroa).
 • Liikevoitto sisältää yhteensä -49,2 miljoonaa euroa oikaisueriä (-51,2 milj. euroa). Oikaisuerät koostuvat pääosin aineettomien ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden alaskirjauksista.
 • Atria Suomen liikevaihto pieneni kaikissa myyntikanavissa, mikä on seurausta vähentyneestä kuluttajakysynnästä ja heikentyneestä lihan maailmanmarkkinatilanteesta. Atria Suomen oikaistua liikevoittoa painoi myynnin lasku, lihamyynnin heikko kannattavuus sekä Nurmon uuden siipikarjatehtaan käyttöönottokulut.
 • Atria Ruotsin liikevaihtoa laski vähentynyt myynti vähittäiskauppa-asiakkaille. Foodservice-kanavan myynti kasvoi. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti aiemmin Malmön tehtaalla valmistettujen tiettyjen tuotteiden myynnin lopettaminen.
 • Atria Tanska & Viron liikevaihto kasvoi yli 4 prosenttia ja tulos parani. Liikevaihdon kasvu Virossa on vahvaa.
 • Nurmon uuden siipikarjatehtaan teurastamo-osuuden käyttö aloitettiin marraskuussa. Tuotantoprosessien tehokkuuden optimointi aloitettiin katsauskaudella.
 • Atria Ruotsi käynnisti katsauskaudella tehostamisohjelman kilpailukyvyn ja tuloksen parantamiseksi muuttuneessa toimintaympäristössä. Tehostamistoimilla tavoitellaan noin 2,5 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä.
 • Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2023 osinkoa 0,30 euroa osakkeelle sekä pääomanpalautusta 0,30 euroa osakkeelle, yhteensä 0,60 euroa/osake (0,70 euroa).


Tammi-joulukuu 2023

 • Konsernin liikevaihto oli 1752,7 miljoonaa euroa (1696,7 milj. euroa).
 • Konsernin oikaistu liikevoitto oli 49,6 miljoonaa euroa (49,0 milj. euroa) eli 2,8 % (2,9 %).
 • Konsernin liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).
 • Liikevoitto sisältää yhteensä -49,2 miljoonaa euroa oikaisueriä (-48,9 milj. euroa). Oikaisuerät koostuvat pääosin aineettomien ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden alaskirjauksista.
 • Liikevaihto kasvoi 56 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtui alkuvuoden hyvästä myynnin kehityksestä. Loppuvuodesta liikevaihto kääntyi laskuun.
 • Oikaistu liikevoitto oli edellisvuotta parempi, mikä oli seurausta vertailukautta suotuisammasta myynnin rakenteesta ja korkeammista myyntihinnoista sekä alkuvuoden hyvästä liikevaihdon kehityksestä.
 • Atria Suomen oikaistu liikevoitto parani 6,7 miljoonaa euroa.
 • Atria Ruotsissa kohonneet kustannukset ja kuluttajien heikentynyt ostovoima vaikuttivat liiketulokseen.
 • Atria Tanska & Viron oikaistu liikevoitto kasvoi 1,7 miljoonaa euroa. Kasvu johtui Atria Viron hyvästä liikevaihdon kehityksestä.
 • Katsauskaudelle kohdistui Atria Suomen ja Ruotsin investointien käyttöönottoon liittyviä ylimääräisiä kustannuksia.
 • Nurmon uuden siipikarjatehtaan rakentaminen ja asennustyöt etenivät suunnitellussa aikataulussa. Teurastamo-osuuden käyttö aloitettiin suunnitelman mukaisesti marraskuussa. Laitos on nyt käytössä kokonaisuudessaan ja prosessin suorituskyvyn optimointi on aloitettu.
 • Sköllerstan tehtaan laajennusprojekti Ruotsissa valmistui kesällä. Tuotantolinjat siirrettiin Malmöstä Sköllerstaan, ja Malmön tehtaan viimeinen tuotantopäivä oli kesäkuussa.
 • Atria Suomen maaliskuussa käynnistämät muutosneuvottelut sian teurastuksen ja leikkuun uudelleenjärjestelyiden toteuttamiseksi Atrian Nurmon tuotantolaitoksella saatiin päätökseen toukokuun lopussa.
 • Atria hankki toukokuussa 100 000 kpl omia A-osakkeita keskihintaan 10,81 euroa/osake. Määrä vastaa noin 0,35 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.
 • KTM, MBA Kai Gyllström aloitti konsernin toimitusjohtajana 1.6.2023.
           
           
  Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4  
Milj. € 2023 2022 2023 2022  
           
Liikevaihto          
   Atria Suomi 333,5 344,4 1 325,9 1 265,3  
   Atria Ruotsi 80,4 86,3 330,5 356,2  
   Atria Tanska & Viro 30,6 29,4 122,2 112,9  
   Eliminoinnit -6,5 -8,9 -25,9 -37,7  
Liikevaihto yhteensä 438,1 451,2 1 752,7 1 696,7  
           
Liikevoitto ennen vertailu-          
kelpoisuuteen vaikuttavia eriä          
   Atria Suomi 9,4 20,3 56,1 49,4  
   Atria Ruotsi -0,3 -0,9 -5,6 2,3  
   Atria Tanska & Viro 1,3 -0,9 2,9 1,2  
   Kohdistamattomat -1,1 -1,8 -3,7 -4,0  
Oikaistu liikevoitto yhteensä 9,4 16,7 49,6 49,0  
Oikaistu liikevoitto, % 2,1 % 3,7 % 2,8 % 2,9 %  
           
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen          
vaikuttavat erät:          
Atria Suomi          
  Tuotemerkin arvonalentuminen -2,5   -2,5    
  Siipikarjaliiketoiminnan uudelleenorganisointikulut -3,1   -3,1    
Atria Ruotsi          
  Liikearvon ja tuotemerkkien arvonalentuminen -20,0 -51,1 -20,0 -51,1  
  Liiketoiminnan uudelleenorganisointikulut -2,6   -2,6    
  Työeläkemaksun palautus       1,3  
  Malmön kiinteistön myynti   -0,1   9,7  
Atria Tanska & Viro          
  Liikearvon arvonalentuminen -20,0   -20,0    
Kohdistamattomat          
  Yritysjärjestelyhankkeeseen liittyvät kulut -1,0   -1,0    
  Tytäryrityksen myynti, Sibylla Rus   0,0   -8,8  
Liikevoitto -39,8 -34,5 0,4 0,1  
Liikevoitto, % -9,1 % -7,6 % 0,0 % 0,0 %  
           
Voitto ennen veroja -43,7 -36,8 -11,2 1,7  
           
Osakekohtainen tulos, € -1,53 -1,34 -0,70 -0,19  
Oikaistu osakekohtainen tulos, € 0,15 0,36 0,98 1,43  


Kai Gyllström, toimitusjohtaja

”Tammi-joulukuun liikevaihto oli 1 752,7 miljoonaa euroa, jossa kasvua viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihtoon on 56 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 49,6 miljoonaa euroa ja parempi kuin vertailukaudella.

Vuosi 2023 oli monella tapaa kaksijakoinen. Konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani erityisesti Suomen ja Viron siivittämänä, kun taas Ruotsissa ja Tanskassa tuloskehitys jäi heikommaksi. Vuosi jakautui myös selkeästi vahvaan alkuvuoteen ja heikompaan viimeiseen neljännekseen.

Tulosnäkymät olivat vielä syyskuussa varsin positiiviset: suotuisa myynnin rakenne, edellisvuoden hinnankorotukset ja hyvin sujunut Atria Suomen uuden siipikarjatehtaan vaiheittainen käyttöönotto vahvistivat tulosnäkymiä. Viimeisellä vuosineljänneksellä kuluttajien heikentynyt ostovoima johti liikevaihdon laskuun Suomessa. Kuluttajat ostavat edullisempia tuotteita ja harkitsevat tarkasti mitä ostavat. Kuluttajien asenteisiin heijastuu myös maailmanpoliittinen epävarmuus ja se näkyy varautumisena ja säästämisenä. Näiden syiden vuoksi lihan markkinatilanne globaalisti on heikentynyt, mikä ilmenee pienentyneinä vientivolyymeina sekä lihamyynnin heikentyneenä kannattavuutena.

Yleinen kustannusinflaatio heikensi Atria-konsernin tulosta. Raaka-aineiden, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden hinnat olivat edellisvuotta selvästi korkeammat. Vain energian hinta oli edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Myös uuden siipikarjatehtaan teurastamon käyttöönottokulut rasittivat tulosta.

Vuoden 2023 raportoitu liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Liikevoitto sisältää yhteensä 49,2 miljoonaa euroa oikaisueriä, jotka koostuvat pääosin aineettomien ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden alaskirjauksista.

Liiketoiminnan kassavirta oli lähes 40 miljoonaa euroa parempi kuin edellisvuonna. Kauden aikana toteutetut isot yli 100 miljoonan euron arvoiset investoinnit johtivat siihen, että vapaa kassavirta oli -12,5 miljoonaa euroa (-47,7 milj. euroa).

Atrian investoinnit Nurmon tehtaalla Suomessa ja Sköllerstan tehtaalla Örebrossa Ruotsissa etenivät aikataulussaan. Nurmon uusi siipikarjatehdas on nyt käytössä kokonaisuudessaan ja tuotantoprosessien tehokkuutta parannetaan. Tuotanto keskitetään Nurmoon ja Sahalahden yksikkö suljetaan vuonna 2024. Suomalaisen siipikarjan lihan viennin Kiinaan mahdollistava sopimus allekirjoitettiin marraskuussa, mikä tarkoittaa Atrialle mahdollisuutta käynnistää siipikarjan lihan vienti Kiinaan.

Atria Ruotsi keskitti tuotantoaan Malmön tehtaalta Sköllerstan tehtaalle. Malmön tehdas suljettiin kesäkuussa. Atria Ruotsi käynnisti vuoden lopulla tehostamisohjelman liiketoimintastrategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tehokkuuden parantamisella tavoitellaan noin 2,5 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä.

Atria Tanskan toimintaa tehostettiin ja tuotantoa keskitettiin kahteen tuotantolaitokseen. Atria on tehnyt myös Virossa johdonmukaista työtä myynnin ja markkinaosuuksien kasvattamiseksi. Maks & Moorits oli kesäkuussa tehdyn tutkimuksen mukaan Viron suosituin lihatuotemerkki.

Vastuullinen liiketoiminta on osa Atrian strategiaa ja käytännön tekoja. Atria on asettanut tavoitteekseen olla edelläkävijä toimialallaan. Vuonna 2023 käynnistettiin useita vastuullisuuden kannalta strategisesti ja operatiivisesti tärkeitä hankkeita.

Nurmon tuotantolaitoksella otettiin käyttöön aurinkopuiston laajennusosa, joka lähes kaksinkertaistaa aurinkosähkötuotannon. Atria Ruotsi allekirjoitti sopimuksen, jolla sitoudutaan luopumaan fossiilisista polttoaineista Tranåsin tehtaalla. Ensi kesänä Tranåsin tehtaalle asennetaan biomassa- ja sähkökattilat. Suomessa rakennettiin sopimustuottajien kanssa sikatilojen vastuullisuustyötä todentava malli, joka helpottaa kestävän kehityksen asioiden mittaamista, raportointia ja kehittämistä.

Henkilöstömme työturvallisuus on sosiaalisen vastuumme keskeisiä painopistealueita. Jatkuva turvallisuustyömme on tuottanut tuloksia, ja myös vuonna 2023 vähensimme työtapaturmiamme ja pienensimme tapaturmataajuuttamme.

Atrialla on pitkät perinteet, vahva kulttuuri, vahvat paikalliset tuotemerkit ja huipputason lihantuottajat. Todisteena korkeasta laadustamme Atrian suomalainen nurminaudan liha keräsi myös vuonna 2023 mainetta ja kunniaa muun muassa arvostetussa kansainvälisessä World Steak Challenge -kilpailussa.

Pidetään jatkossakin kaiken keskellä mielessä tuttu missiomme: Hyvä ruoka – parempi mieli.”


Loka-joulukuu 2023

Atria-konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 438,1 miljoonaa euroa (451,2 milj. euroa). Konsernin oikaistu liikevoitto oli 9,4 miljoonaa euroa (16,7 milj. euroa) eli 2,1 % (3,7 %). Konsernin liikevoitto oli -39,8 miljoonaa euroa (-34,5 milj. euroa) eli -9,1 % (-7,6 %) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää yhteensä -49,2 miljoonaa euroa oikaisueriä (-51,2 milj. euroa). Oikaisuerät koostuvat pääosin aineettomien ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden alaskirjauksista.

Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto ei yltänyt edellisvuoden vastaavan jakson tasolle. Liikevaihto laski kaikissa myyntikanavissa. Vuoden lopulla kuluttajien ostovoimaa heikensi taloudellisen toimintaympäristön epävarmuus ja yleinen kustannusinflaatio. Kuluttajat ostivat edullisempia tuotteita. Atrian myyntivolyymit Foodservice- ja vähittäiskauppa-asiakkaille pienenivät vähentyneen kuluttajakysynnän vuoksi. Heikko punaisen lihan maailmanmarkkinatilanne pienensi vientivolyymeja. Viime vuoden lopulla hankittu Ab Korv-Görans Kebab Oy vahvisti liikevaihtoa noin 5 miljoonaa euroa Suomessa. Atria Ruotsin markkinaosuudet vähittäiskaupassa vahvistuivat, mutta liikevaihdon kehitykseen vaikutti aiemmin Malmön tehtaalla valmistettujen tiettyjen tuotteiden myynnin lopettaminen. Atrian Tanska & Viron liikevaihto kasvoi yli 4 prosenttia. Atrian liikevaihdon kasvu oli Virossa vahvaa.

Oikaistu liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa heikompi, mikä johtui liikevaihdon laskusta, lihamyynnin heikosta kannattavuudesta Suomessa sekä Nurmon uuden siipikarjatehtaan käyttöönottokuluista. Raaka-aineiden ja ulkoisten palveluiden kustannukset sekä palkkaratkaisuista aiheutuneet kulut olivat katsauskaudella edelleen vertailukautta korkeammat. Energian hinta oli vertailukautta alhaisempi.

Yleinen taloudellinen epävarmuus, kustannusinflaatio sekä kohonneet markkinakorot ovat vaikuttaneet kuluttajien ostovoimaan ja heikentäneet rahavirtaennusteiden nykyarvoa erityisesti Atria Ruotsissa ja Atria Tanskassa. Näiden syiden takia Atria kirjasi alas Atria Ruotsille kohdistettua liikearvoa noin 20 miljoonaa euroa sekä Atria Tanskalle kohdistettua liikearvoa noin 20 miljoonaa euroa. Atria Suomen liikevoittoon sisältyy Sahalahden ja Nurmon vanhan siipikarjatehtaan sulkemiseen liittyviä käyttöomaisuuserien alaskirjauksia ja muita tehtaan sulkemiseen liittyviä kustannuksia yhteensä 3,1 miljoonaa euroa sekä poistuvan tuotemerkin alaskirjauksen 2,5 miljoonaa euroa. Atria Ruotsin tehostamisohjelmasta aiheutui 2,6 miljoonaa euroa ylimääräisiä liiketoimintojen uudelleenorganisointikuluja. Lisäksi konsernin liikevoittoon sisältyy Q4 -jakson aikana päättyneeseen yritysjärjestelyhankkeeseen liittyviä kuluja 1 miljoonaa euroa.

Uuden siipikarjatehtaan teurastamo-osuuden käyttö aloitettiin suunnitelman mukaisesti marraskuussa. Laitos on nyt käytössä kokonaisuudessaan ja prosessin suorituskyvyn optimointi on aloitettu.

Atria Ruotsi käynnisti katsauskaudella tehostamisohjelman kilpailukyvyn ja tuloksen parantamiseksi muuttuneessa toimintaympäristössä. Tehokkuuden parantamisella tavoitellaan noin 2,5 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä, jotka alkavat toteutua vuoden 2024 toisella neljänneksellä ja täysimääräisesti vuoden 2025 alussa. Tämä tarkoittaa noin 35 toimihenkilön työsuhteen päättämistä Ruotsissa.

Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto oli 333,5 miljoonaa euroa (344,4 milj. euroa). Loka-joulukuun liikevaihto ei yltänyt edellisvuoden vastaavan jakson tasolle. Liikevaihto laski kaikissa myyntikanavissa. Vuoden lopulla kuluttajien ostovoimaa heikensi taloudellisen toimintaympäristön epävarmuus ja yleinen kustannusinflaatio. Kuluttajat ostavat edullisempia tuotteita ja harkitsevat tarkasti mitä ostavat. Atrian myyntivolyymit Foodservice- ja vähittäiskauppa-asiakkaille pienenivät vähentyneen kuluttajakysynnän vuoksi. Heikko punaisen lihan maailmanmarkkinatilanne pienensi vientivolyymeja. Rehun edellisvuotta alhaisemmat myyntihinnat painoivat liikevaihtoa. Viime vuoden lopulla hankittu Ab Korv-Görans Kebab Oy vahvisti liikevaihtoa noin 5 miljoonaa euroa.

Oikaistu liikevoitto oli 9,4 miljoonaa euroa (20,3 milj. euroa). Vertailukautta alhaisempaan tulokseen vaikuttaa lihan heikentynyt markkinatilanne, mikä pääosin johtuu kuluttajien vähentyneestä ostovoimasta. Erityisesti arvokkaimpien osien myynti oli kannattamatonta. Uuden siipikarjatehtaan merkittävin vaihe käyttöönotossa ajoittui viimeiselle vuosineljännekselle, mikä aiheutti kustannuksia. Liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (20,3 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy Sahalahden ja Nurmon vanhan siipikarjatehtaan sulkemiseen liittyviä käyttöomaisuuserien alaskirjauksia ja muita tehtaan sulkemiseen liittyviä kustannuksia yhteensä 3,1 miljoonaa euroa sekä poistuvan tuotemerkin alaskirjaus 2,5 miljoonaa euroa. Yleinen kustannusinflaatio painoi Atria Suomen tulosta. Raaka-aineiden ja ulkoisten palveluiden kustannukset sekä palkkaratkaisuista aiheutuneet kulut olivat katsauskaudella edelleen vertailukautta korkeammat. Energian hinta oli vertailukautta alhaisempi. Uuden siipikarjatehtaan teurastamo-osuuden käyttö aloitettiin suunnitelman mukaisesti marraskuussa. Laitos on nyt käytössä kokonaisuudessaan ja prosessin suorituskyvyn optimointi aloitettiin.

Atria Ruotsin loka-joulukuun liikevaihto oli 80,4 miljoonaa euroa (86,3 milj. euroa). Liikevaihdon lasku paikallisissa valuutoissa oli 2,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Atria Ruotsin markkinaosuudet vähittäiskaupassa vahvistuivat, mutta liikevaihdon kehitykseen vaikutti aiemmin Malmön tehtaalla valmistettujen tiettyjen tuotteiden myynnin lopettaminen. Oikaistu liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,9 milj. euroa). Raaka-aineiden hinnat pysyivät edelleen korkeina katsauskauden aikana. Energian hinta oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa alhaisempi. Ruotsin kruunu vahvistui vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Liiketulos oli -22,9 miljoonaa euroa (-52,1 milj. euroa). Yleinen taloudellinen epävarmuus, kustannusinflaatio sekä kohonneet markkinakorot ovat vaikuttaneet kuluttajien ostovoimaan ja heikentäneet rahavirtaennusteiden nykyarvoa Atria Ruotsissa. Tästä syystä liiketulokseen kirjattiin liikearvon 20 miljoonan euron arvonalentuminen. Liiketulos sisältää myös liiketoimintojen uudelleenorganisointikuluja -2,6 miljoonaa euroa. Vertailukauden liiketulos sisältää -51,2 miljoonan euron liikearvon ja tavaramerkkien alaskirjauksen. Atria Ruotsi käynnisti tehostamisohjelman kilpailukyvyn ja tuloksen parantamiseksi muuttuneessa toimintaympäristössä. Korkeat raaka-ainekustannukset, kiihtynyt inflaatio ja heikko Ruotsin kruunu ovat johtaneet muuttuviin kulutustottumuksiin ja kireisiin hintaneuvotteluihin kaupan kanssa. Tehokkuuden parantamisella tavoitellaan noin 2,5 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä, jotka alkaisivat toteutua vuoden 2024 toisella neljänneksellä ja täysimääräisesti vuoden 2025 alussa. Tämä tarkoittaa noin 35 toimihenkilön työsuhteen päättämistä Ruotsissa. Tehostamisohjelmasta aiheutui 2,6 miljoonaa euroa ylimääräisiä liiketoimintojen uudelleenorganisointikuluja.

Atria Tanska & Viron loka-joulukuun liikevaihto oli 30,6 miljoonaa euroa (29,4 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (-0,9 milj. euroa). Liiketulos oli -18,7 miljoonaa euroa (-0,9 milj. euroa). Liiketulos sisältää 20 miljoonan euron Atria Tanskalle kohdistetun liikearvon alaskirjauksen. Atria Viron katsauskauden liikevaihto kasvoi lähes 15 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Atrian edustamien tuoteryhmien markkina Viron vähittäiskaupassa kasvoi volyymissa lähes 4 prosenttia ja arvossa noin 9 prosenttia. Joulukuussa Atrian markkinaosuus arvossa mitattuna oli runsas 22 prosenttia, mikä noin 3 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisvuonna. Joulumyynti onnistui hyvin: Maks & Moorits -lihavalmisteet nousivat markkinajohtajaksi marras- ja joulukuun aikana. Joulutuotteiden lisäksi myös leivänpäällisten myynti kasvoi. Neljännen vuosineljänneksen aikana alkutuotannon rehuhinnat alkoivat hieman laskea, mikä laski omilta sikatiloilta tulevan sianlihan kustannuksia. Atria Tanskan liikevaihto laski, mikä johtui myyntivolyymien heikkenemisestä Foodservice- ja vähittäiskauppa-asiakkaille. Myynti vientiasiakkaille on pysynyt edelleen vakaana. Tanskassa liikevoittoa painoi liikevaihdon heikko kehitys.


Tammi–joulukuu 2023

Atria-konsernin
tammi-joulukuun liikevaihto oli 1752,7 miljoonaa euroa (1696,7 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 49,6 miljoonaa euroa (49,0 milj. euroa) eli 2,8 % (2,9 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) eli 0,0 % (0,0 %). Liikevoitto sisältää yhteensä -49,2 miljoonaa euroa oikaisueriä (-48,9 milj. euroa). Oikaisuerät koostuvat pääosin aineettomien ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden alaskirjauksista.

Liikevaihto kasvoi 56 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtui alkuvuoden hyvästä myynnin kehityksestä. Loppuvuodesta liikevaihto kääntyi laskuun. Viime vuoden lopulla hankittu Ab Korv-Görans Kebab Oy lisäsi liikevaihtoa noin 22 miljoonaa euroa. Atria Tanska & Viron liikevaihdon kehitys oli vahvaa koko vuoden ajan Atria Viron hyvän myyntikehityksen ansiosta.

Oikaistu liikevoitto oli edellisvuotta parempi, mikä oli seurausta vertailukautta suotuisammasta myynnin rakenteesta ja korkeammista myyntihinnoista sekä alkuvuoden hyvästä liikevaihdon kehityksestä. Tulosta heikensi raaka-aineiden, tarvikkeiden ja palveluiden edellisvuotta korkeammat kustannukset. Atria Suomen oikaistu liikevoitto parani 6,7 miljoonaa euroa. Atria Ruotsissa kohonneet kustannukset ja inflaation seurauksena heikentynyt kuluttajien ostovoima heikensivät liiketulosta. Atria Tanska & Viron tuloskehitys oli hyvä. Katsauskaudelle kohdistui Atria Suomen ja Ruotsin investointien käyttöönottoon liittyviä ylimääräisiä kustannuksia.

Yleinen taloudellinen epävarmuus, kustannusinflaatio sekä kohonneet markkinakorot ovat vaikuttaneet kuluttajien ostovoimaan ja heikentäneet rahavirtaennusteiden nykyarvoa erityisesti Atria Ruotsissa ja Atria Tanskassa. Näiden syiden takia Atria kirjasi alas Atria Ruotsille kohdistettua liikearvoa noin 20 miljoonaa euroa sekä Atria Tanskalle kohdistettua liikearvoa noin 20 miljoonaa euroa. Atria Suomen liikevoittoon sisältyy Sahalahden ja Nurmon vanhan siipikarjatehtaan sulkemiseen liittyviä käyttöomaisuuserien alaskirjauksia ja muita tehtaan sulkemiseen liittyviä kustannuksia yhteensä 3,1 miljoonaa euroa ja poistuvan tuotemerkin alaskirjauksen 2,5 miljoonaa euroa. Atria Ruotsin tehostamisohjelmasta aiheutui 2,6 miljoonaa euroa ylimääräisiä liiketoimintojen uudelleenorganisointikuluja. Lisäksi konsernin liikevoittoon sisältyy Q4 -jakson aikana päättyneeseen yritysjärjestelyhankkeeseen liittyviä kuluja 1 miljoonaa euroa.

Sköllerstan tehtaan laajennusprojekti Ruotsissa saatiin päätökseen kesällä. Tuotantolinjat siirrettiin Malmöstä Sköllerstaan, ja Malmön tehtaan viimeinen tuotantopäivä oli kesäkuussa.

Liiketoiminnan kassavirta oli 93,2 miljoonaa euroa (53,8 milj. euroa). Käyttöpääomaerien pienempi sitoutuminen paransi liiketoiminnan kassavirtaa. Tilikauden aikana Atria on toteuttanut investointeja, joista suurin oli Atria Nurmon siipikarjatehtaan rakentaminen. Se on nyt käytössä kokonaisuudessaan. Yli 90 prosenttia investoinnin ennustetuista maksuista on suoritettu tilinpäätöshetkeen mennessä. Toinen merkittävä investointi oli Sköllerstan tehtaan laajennus, joka saatiin päätökseen kesäkuussa. Investointien kassavirta oli -105,7 miljoonaa euroa (-101,5 milj. euroa).

Atria Suomen maaliskuussa käynnistämät muutosneuvottelut sian teurastuksen ja leikkuun uudelleenjärjestelyiden toteuttamiseksi Atria Nurmon tuotantolaitoksella saatiin päätökseen toukokuun lopussa. Neuvotteluiden tuloksena määräaikaisia työsuhteita vähennettiin ja toteutettiin sisäisiä siirtoja. Muutokset tulivat voimaan syyskuun lopussa. Tanskassa maaliskuussa käynnistetty toimintojen tehostamisohjelma saatiin päätökseen. Tuotanto keskitettiin kahteen tuotantolaitokseen ja henkilöstön määrää vähennettiin. Atria Ruotsi käynnisti katsauskaudella tehostamisohjelman kilpailukyvyn ja tuloksen parantamiseksi muuttuneessa toimintaympäristössä.

Atria hankki 100 000 kpl omaa A-osaketta keskihintaan 10,81 euroa/osake. Määrä vastaa noin 0,35 % yhtiön kokonaisosakemäärästä, joka on 28 267 728 osaketta. Hankitut osakkeet käytetään Atria Oyj:n osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisiin maksuihin. Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Hankintojen jälkeen yhtiön hallussa on yhteensä 111 102 omaa A-osaketta.

Atria Tanskan toimitusjohtaja Lise Østergaard (B.Sc. Economics and Business Administration) nimitettiin Atria-konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2024 alkaen. KTM Jennifer Paatelainen on nimitetty Atria-konsernin henkilöstöjohtajaksi ja Atria-konsernin johtoryhmän jäseneksi 8.1.2024 alkaen.

Atria Suomen tammi-joulukuun liikevaihto oli 1325,9 miljoonaa euroa (1265,3 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui edellisvuotta korkeammista myyntihinnoista vähittäiskauppa- ja Foodservice-kanavissa. Tammi-syyskuun aikana liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto pieneni kaikissa myyntikanavissa. Viime vuoden lopulla hankittu Ab Korv-Görans Kebab Oy lisäsi liikevaihtoa noin 22 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 56,1 miljoonaa euroa (49,4 milj. euroa). Oikaistun liikevoiton kasvu oli seurausta tammi-syyskuun hyvästä tuloskehityksestä, joka johtui paremmasta myynnin rakenteesta ja korkeammista myyntihinnoista. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tuloskehitys kääntyi laskuun. Raaka-aineiden, tarvikkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannukset olivat edellisvuotta korkeammat koko vuoden aikana. Energian hinta oli edellisvuotta alhaisempi. Uuden siipikarjatehtaan käyttöönotosta ja palkkaratkaisuista syntyi ylimääräisiä kustannuksia katsauskaudella. Liikevoitto oli 50,5 miljoonaa euroa (49,4 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy Sahalahden ja Nurmon vanhan siipikarjatehtaan sulkemiseen liittyviä käyttöomaisuuserien alaskirjauksia ja muita tehtaan sulkemiseen liittyviä kustannuksia yhteensä 3,1 miljoonaa euroa ja poistuvan tuotemerkin alaskirjauksen 2,5 miljoonaa euroa.

Atria Ruotsin tammi-joulukuun liikevaihto oli 330,5 miljoonaa euroa (356,2 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän pikaruokaliiketoimintaa oli noin 3 prosenttia. Myyntihintojen korotukset vahvistivat liikevaihtoa. Liikevaihdon ja tuloksen vertailukauden luvut sisältävät Sibylla Venäjän -liiketoiminnan, jonka Atria myi toukokuussa 2022. Lisäksi vertailukauden lukuihin sisältyy aiemmin Malmön tehtaalla valmistettujen tiettyjen tuotteiden myynnin lopettaminen. Oikaistu liiketulos oli -5,6 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa). Raaka-aineet pysyivät korkealla tasolla vuoden 2023 aikana, kun taas energia- ja kuljetuskustannukset laskivat. Kohonneet kustannukset ja inflaation seurauksena heikentynyt kuluttajien ostovoima heikensivät liiketulosta. Kuluttajat suosivat edullisemman hintaluokan tuotteita. Liiketulos oli -28,3 miljoonaa euroa (-37,8 milj. euroa). Vuoden viimeisellä neljänneksellä Atria kirjasi alas Atria Ruotsille kohdistettua liikearvoa noin 20 miljoonaa euroa. Lisäksi vuoden lopulla käynnistetystä tehostamisohjelmasta aiheutui 2,6 miljoonaa euroa ylimääräisiä liiketoimintojen uudelleenorganisointikuluja.

Atria Tanska & Viron tammi-joulukuun liikevaihto oli 122,2 miljoonaa euroa (112,9 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Liiketulos oli -17,1 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Liiketulos sisältää 20 miljoonan euron Atria Tanskalle kohdistetun liikearvon alaskirjauksen. Liikevaihdon kasvu oli seurausta vertailukautta korkeammista myyntihinnoista sekä Virossa että Tanskassa, lisäksi Atria Viron hyvä myynnin kehitys vahvisti liikevaihtoa. Oikaistun liikevoiton kasvu johtui Atria Viron hyvästä liikevaihdon kehityksestä ja alkutuotannon parantuneesta kannattavuudesta vuoden lopulla. Atria Tanskan liikevoittoa painoivat heikentyneet myyntivolyymit ja korkeana pysyneet raaka-aineiden hinnat. Lisäksi Tanskassa tulosta painoivat tehostamisohjelmasta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Lise Østergaard aloitti Atria Tanskan toimitusjohtajana 1.6.2023 alkaen ja Atria-konsernin johtoryhmän jäsenenä 1.1.2024.

Tunnusluvut      
       
milj. EUR 31.12.2023   31.12.2022
       
Oma pääoma/osake, EUR 13,82   15,94
Korolliset velat 284,3   265,7
Omavaraisuusaste, % 41,7 %   44,9 %
Nettovelkaantumisaste, % 66,7 %   50,2 %
Vapaa kassavirta -12,5*   -47,7*
Bruttoinvestoinnit 111,0*   131,4*
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 6,3 %   7,7 %
Henkilöstö keskimäärin 3 898   3 698
** 1.1. - 31.12.      

Vastuullisuus 2023: tavoitteena hiilineutraali ruokaketju

Hiilineutraali ruokaketju vuonna 2035 on Atrian tärkein vastuullisuustavoite. Atrialla on Science Based Targets -aloitteen virallinen hyväksyntä päästötavoitteille. Tavoitetta edistettiin useilla ei hankkeilla vuonna 2023.

Atrian teollisen tuotannon hiilijalanjäljen pienentämiseksi toteutettiin hankkeita sekä Suomessa että Ruotsissa. Atrian tuotantolaitoksella Nurmossa otettiin käyttöön aurinkopuiston laajennusosa, joka lähes kaksinkertaistaa aurinkosähkön tuotannon. Atria Suomi toi markkinoille myös uuden biopohjaisen jauhelihapakkauksen. Atria Ruotsi allekirjoitti sopimuksen fossiilisista polttoaineista luopumiseksi Tranåsin tehtaalla. Kesäkuussa 2024 Tranåsin tehtaalle asennetaan biomassa- ja sähkökattilat.

Atria edisti myös tilojen hiilijalanjäljen mittaamista ja aloitti naudanlihan Carbo-ympäristölaskurin pilotoinnin noin 80 sopimustilalla. Atria Sika -ketjun sopimustuottajien kanssa rakennettiin ensimmäisenä Suomessa sikatilojen vastuullisuustyötä todentavan mallin, joka helpottaa vastuullisuusasioiden mittaamista, raportointia ja kehittämistä.
 
Atria paransi tulostaan globaalin, voittoa tavoittelemattoman järjestön CDP:n vuoden 2023 Climate Change –arvioinnissa ja saavutti Management-tason sekä “B–”-luokituksen ilmastotyöstään vuosittaisessa listauksessa. Luokitus nousi vuoden 2022 arvioinnista kolme arvosanaa.

Sosiaalisessa vastuussa henkilöstön työturvallisuus on Atrialla keskeisiä painopistealueita. Jatkuva turvallisuustyö on tuottanut tuloksia, ja myös vuonna 2023 työtapaturmat vähenivät ja tapaturmataajuus pieneni. Suomessa Atrialle ovat tärkeitä kotimaisen ruoantuotannon omavaraisuus ja kotimaisen lihantuotannon jatkuvuus. Atria käynnisti syksyllä Atria 100 Nuorta Tuottajaa -koulutusohjelman, jossa tuetaan nuorten tuottajien osaamista liittyen yrittäjyyteen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Atria Suomi myi 70 prosenttia tytäryhtiö Best-In Oy:n osakkeista SaVe Logistiikka Oy:lle 31.1.2024. Best-In Oy valmistaa lemmikkieläinten ruokaa ja sen vuosittainen liikevaihto noin 5 miljoonaa euroa. Best-In Oy:n tuotantolaitos sijaitsee Kuopion Kelloniemessä ja yhtiöllä on 17 työntekijää.

MBA Meelis Laande on nimitetty Atria Viron toimitusjohtajaksi ja Atria-konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.4.2024 alkaen. Meelis Laande on aiemmin työskennellyt Atria Viron kaupallisena johtajana vuodesta 2012 lähtien. Meelis Laande raportoi Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllströmille. Atria Viron pitkäaikainen toimitusjohtaja Olle Horm siirtyy pois Atrian palveluksesta.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2024 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan pienempi kuin edellisvuonna (49,6 miljoonaa euroa).

Vuoden 2024 toimintaympäristön odotetaan jatkuvan haastavana erityisesti kuluttajakäyttäytymisen osalta. Nurmon uuden siipikarjatehtaan rakentaminen ja asennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja tehdas on otettu kokonaisuudessaan käyttöön. Suorituskykyä optimoidaan vuoden 2024 aikana.

Haastava markkinatilanne ja uudelle siipikarjatehtaalle asetettujen tehokkuustavoitteiden saavuttaminen vaikuttavat vuoden tulokseen. Atrian hyvä markkina-asema, vahvat tuotemerkit ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset prosessit luovat kuitenkin edellytykset liiketoiminnan vakaudelle myös vuonna 2024.

Hallituksen ehdotus osingosta ja pääomanpalautuksesta vuodelta 2023

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2023 osinkoa 0,30 euroa osakkeelle sekä pääomanpalautusta 0,30 euroa osakkeelle, yhteensä 0,60 euroa/osake (0,70 euroa).

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen 1.1. – 31.12.2023 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Tilinpäätöstiedotteen julkistaminen

Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllström esittelee yhtiön vuoden 2023 tuloskehitystä webcastissa tänään 22.2.2024 klo 10.00 – 11.00. Webcast on nähtävillä Atrian verkkosivuilla osoitteessa www.atria.com/sijoittajat/. Webcastin aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.atria.com/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaus/.


ATRIA OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllström. Yhteydenotot ja haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Marja Latvatalon kautta, sähköposti: marja.latvatalo@atria.com, puh. 0400 777 874.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Tilinpäätöstiedote on saatavilla kotisivuiltamme www.atria.com.

Atria Oyj Q4_23 Tilinpäätöstiedote.pdf Atria Oyj Q4_2023 esitysmateriaali suomi.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen