Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 28.4.2016

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016


ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2016

Atria-konsernin myyntivolyymit kasvoivat, liikevaihto ennallaan

Tammi-maaliskuu 2016

- Konsernin liikevaihto oli 314,5 miljoonaa euroa (314,5 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia, kun huomioidaan vuonna 2015 myydyt liiketoiminnot.

- Konsernin liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa) eli 0,5 prosenttia (0,2 %) liikevaihdosta. Liikevoiton kehitystä tuki Atria Venäjän parantunut kustannustehokkuus ja hyvä myynnin rakenne.

- Atria laajentaa siipikarjaliiketoimintaansa ja teki sopimuksen siipikarjayhtiö Lagerberg i Norjeby AB:n ostamisesta Ruotsissa.
  Q1 Q1    
Milj. € 2016 2015   2015
Liikevaihto        
   Atria Suomi 224,7 212,2   929,0
   Atria Skandinavia 75,7 85,2   330,5
   Atria Venäjä 13,6 15,8   75,1
   Atria Baltia 7,7 7,6   32,9
   Eliminoinnit -7,2 -6,3   -27,4
Liikevaihto yhteensä 314,5 314,5   1 340,1
         
Liikevoitto        
   Atria Suomi 1,7 1,9   29,8
   Atria Skandinavia 0,7 1,9   12,8
   Atria Venäjä -0,7 -2,3   -0,2
   Atria Baltia -0,2 -0,1   -9,0
   Kohdistamattomat 0,2 -0,8   -4,4
Liikevoitto yhteensä 1,6 0,7   28,9
Liikevoitto-% 0,5 % 0,2 %   2,2 %
         
Tulos ennen veroja -0,3 -1,6   20,1
         
Osakekohtainen tulos, € -0,03 -0,07   0,49
         
Liikevoittoon sisältyvät        
poikkeukselliset erät:        
Liikearvon alaskirjaus - -   -9,1
Tytäryhtiön myynti - -   1,9
Oikaistu liikevoitto 1,6 0,7   36,1


Toimitusjohtaja Juha Gröhn

” Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikilla markkina-alueilla hintakilpailu kiristyi. Erityisesti Suomessa hinnoittelun merkitys korostui ja heikensi tuloskehitystä. Myyntivolyymien kehitys oli odotusten mukainen eli kauppa kävi, mutta alenevin hinnoin. Atria Suomen myyntituotteiden hinnat laskivat vuodessa keskimäärin 5 prosenttia, ja joissakin tuoteryhmissä vieläkin enemmän. Tuottavuuskehitys Suomen liiketoiminnoissa on ollut hyvä. Pakastetun lihan varastot ovat kohtalaisen pienet, koska vientikauppaa on tehty runsaasti.

Ruotsissa liharaaka-aineiden hinnat ovat olleet korkealla asiakkaiden ja kuluttajien suosiessa Ruotsissa tuotettua lihaa. Tätä hintaa emme ole täysin saaneet siirrettyä lihavalmisteiden myyntihintoihin. Lagerbergsin ostamisella Atria tulee mukaan Ruotsin broilerimarkkinoille ja tähtäämme tulevina vuosina markkinoiden kasvua nopeampaan kehitykseen. Tämä tulee edellyttämään investointeja sekä Lagerbergs-tuotemerkkiin, tuotteiston kehittämiseen että teolliseen toimintaan.

Venäjällä alkuvuosi on ollut vakaampi kuin vuosi sitten, vaikka kuluttajien ostovoima on ollut edelleen laskeva. Venäläisen raaka-aineiden saatavuus on parantunut ja hinnat ovat olleet jopa laskevia. Kuluttajien ostokäyttäytyminen on kaksijakoista. Arjen perustuotteiden ostoissa hinnan merkitys on ratkaiseva ja toisaalta taas juhlan ruuista ollaan edelleen valmiita maksamaan korkeitakin hintoja.

Virossa teollinen tehokkuutemme paranee tuotannon keskittyessä yhdelle tehtaalle eli Valgaan. Myyntimme vähittäiskauppa-asiakkaille kasvoi ja vastaavasti teollisuusmyynti väheni. Tuoreen lihan hinta on laskenut viime vuodesta ja lihavalmisteiden hintakehitys on ollut vakaampaa.”

Tammi-maaliskuu 2016

Atria-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 314,5 miljoonaa euroa (314,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). Volyymimääräinen myynti on kasvanut. Hintakilpailusta aiheutunut myyntihintojen lasku on hidastanut liikevaihdon ja liikevoiton kehittymistä. Liikevoiton kehitystä tuki Atria Venäjän parantunut kustannustehokkuus ja hyvä myynnin rakenne. Vertailukauden lukuihin sisältyy myyty juustoliiketoiminta, jonka vuotuinen liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 3 miljoonaa euroa. Tämä huomioiden konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia.

Atria laajentaa siipikarjaliiketoimintaansa ja teki sopimuksen siipikarjayhtiö Lagerberg i Norjeby AB:n ostamisesta Ruotsissa. Lagerbergs on kolmanneksi suurin toimija Ruotsin broilerimarkkinoilla. Yhtiöllä on tuotantolaitos ja omia broilerikasvattamoja Blekingessä, Etelä-Ruotsissa. Atrian vuosittaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 30 miljoonaa euroa. Kauppa pyritään saamaan päätökseen kuluvan vuoden toisen neljänneksen aikana. Katsauskauden jälkeen 1.4.2016 Ruotsin Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi ilman ehtoja Atrian ja Lagerbergsin välisen yrityskaupan.

Atria-konsernin henkilöstöjohtajaksi ja Atria-konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 1.4.2016 alkaen Lars Ohlin. Lars Ohlin raportoi toimitusjohtaja Juha Gröhnille.

Atria Suomen tammi-maaliskuun liikevaihto oli 224,7 miljoonaa euroa (212,2 milj. euroa), jossa oli kasvua 12,5 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Myyntivolyymien lisääntyminen mahdollisti liikevaihdon kasvun, vaikka myyntihinnat laskivat kotimarkkinoilla keskimäärin 5 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Joissakin tuoteryhmissä myyntihinnat laskivat huomattavasti tätä enemmän. Liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa). Atrian tuottavuuskehitys oli hyvä.

Atria Skandinavian tammi-maaliskuun liikevaihto oli 75,7 miljoonaa euroa (85,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa). Vertailukauden lukuihin sisältyy myyty juustoliiketoiminta, jonka vuotuinen liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 3 miljoonaa euroa. Hintakilpailu on kiristynyt.


Atria Venäjän tammi-maaliskuun liikevaihto oli 13,6 miljoonaa euroa (15,8 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa (-2,3 milj. euroa).  Tärkeimpinä syinä parantuneeseen liiketulokseen olivat tehostunut kustannusrakenne, kannattavampi tuotevalikoima ja edelliseen vuoteen nähden jonkin verran alentuneet raaka-ainekustannukset.

Atria Baltian tammi-maaliskuun liikevaihto oli 7,7 miljoonaa euroa (7,6 milj. euroa). Liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,1 milj. euroa). Atrian myyntivolyymit vähittäiskaupalle kehittyivät myönteisesti. Erityisesti tuoreen ja marinoidun lihan myynti parani.  Liiketulosta heikensi lihan ylitarjontatilanteesta johtuva myyntihintojen lasku.

Tunnusluvut      
milj. EUR 31.3.16 31.3.15 31.12.15
       
Oma pääoma/osake, EUR 14,15 14,40 14,16
Korolliset velat 216,9 266,4 199,6
Omavaraisuusaste, % 47,2 44,3 47,4
Nettovelkaantumisaste, % 53,1 64,0 48,3
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 10,3 9,5 56,9
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,3 3,0 4,2
Henkilöstö keskimäärin 4 213 4 382 4 271


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Ruotsin Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 1.4.2016 ilman ehtoja yrityskaupan, jossa Atria ostaa ruotsalaisen siipikarjayhtiö Lagerberg i Norjeby AB:n koko osakekannan.
Osapuolet vahvistivat yrityskaupan huhtikuussa ja kaupan kohteena olleet liiketoiminnot liitetään Atriaan toukokuun alusta lähtien. Kauppahinta on noin 18 miljoonaa euroa ja se maksetaan rahana. Atrian vuosittaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 30 miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2015 oli 28,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 liikevoiton ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2015. Vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2015 osinkoa 0,40 euroa osakkeelle.


Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 31.3.2016 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja:
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.


Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 28.4.2016 klo 09.30 Finlandia-talolla, Terassisali, Mannerheimintie 13, Helsinki, sisäänkäynti ovista M4 ja K4. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atria.com) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.


ATRIA OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

 

Atria Oyj_Q1_Esitys_suomi.pdf Atria Oyj_osavuosikatsaus_2016_Q1.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen