Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 29.4.2021

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2021

Atria Oyj, osavuosikatsaus, 29.4.2021, klo 8.00

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2021


Atrialta selkeä tulosparannus ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Tammi-maaliskuu 2021
- Konsernin liikevaihto oli 361,3 miljoonaa euroa (356,7 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 6,6 miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa) eli 1,8 % (0,6 %) liikevaihdosta.
-
Liikevaihdon kasvuun vaikutti pääsiäismyynnin ajoittuminen kokonaan maaliskuulle.
- Kaikki liiketoiminta-alueet paransivat liiketulostaan.
- Atria Suomen liikevoitto kasvoi 3,6 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Myynti vähittäiskauppaan ja erityisesti Kiinan vienti kasvoi.
- Atria Ruotsin liiketuloksen paraneminen oli seurausta vakaista raaka-aineiden hinnoista ja Ruotsin kruunun vahvistumisesta. Atria-konsernin segmenttimuutoksen myötä pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä harjoittava Sibylla Rus -yhtiö raportoidaan 1.1.2021 lähtien osana Atria Ruotsin segmenttiä.
- Atria Tanska & Viron liikevoitto kasvoi merkittävästi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mikä pääosin johtui liharaaka-aineen alhaisemmasta hintatasosta.
- Atria teki helmikuussa sopimuksen venäläisen yhtiönsä OOO Pit-Productin myymisestä Limited Liability Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle.
- Atria tiedotti noin 30 miljoonan euron arvoisen investointisuunnittelun käynnistämisestä Atria Ruotsin tuotantolinjojen uudelleenjärjestelemiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi. Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet siirtää tuotanto Malmön tehtaalta Örebron lähellä sijaitsevaan Sköllerstan tuotantolaitokseen.
- Venäläisen tytäryhtiönsä OOO Pit-Productin todennäköisen myynnin takia Atria muutti segmenttiraportointiaan. OOO Pit-Productin myynnin jälkeen Atria Venäjä ei muodosta itsenäistä liiketoiminta-aluetta, eikä siten ole raportoitava segmentti. Raportoitavat segmentit ovat jatkossa Atria Suomi, Atria Ruotsi ja Atria Tanska & Viro.
- Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,50 euroa (0,42 euroa) osakkeelta.

 

Q1 Q1
Milj. € 2021 2020 2020
Liikevaihto
   Atria Suomi 260,2 252,6 1 066,3
   Atria Ruotsi 76,7 78,0 332,2
   Atria Tanska & Viro 24,5 26,5 106,8
   Kohdistamattomat 10,0 13,7 51,8
   Eliminoinnit -10,1 -14,1 -53,0
Liikevaihto yhteensä 361,3 356,7 1 504,0
Liikevoitto
   Atria Suomi 9,8 6,2 43,1
   Atria Ruotsi -1,2 -1,8 0,8
   Atria Tanska & Viro 1,9 0,3 5,3
   Kohdistamattomat -4,0 -2,6 -8,7
Liikevoitto yhteensä 6,6 2,2 40,5
Liikevoitto-% 1,8 % 0,6 % 2,7 %
Tulos ennen veroja 5,1 1,1 37,3
Osakekohtainen tulos, € 0,13 0,01 0,81
 

Juha Gröhn, toimitusjohtaja
 

”Vuoden 2021 ensimmäinen neljännes oli sekä liikevaihdon että tuloksen osalta parempi kuin vuoden 2020 avaus. Nyt liikevaihto oli 361,3 miljoonaa euroa kun se vuosi sitten oli 356,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 6,6 miljoonaa euroa. Parannusta viime vuoden liikevoittoon tuli 4,4 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon kasvun perustana on hyvä myynti Suomen vähittäiskauppa-asiakkaille sekä vientiasiakkaille, erityisesti Kiinaan.

Liiketulos parani kaikilla liiketoiminta-alueilla. Suhteellisesti merkittävin parannus on Tanska & Viro liiketoiminta-alueella ja euroilla mitattuna parannus Suomessa oli suurin.

Liikevaihdon kasvuun vaikutti pääsiäismyynnin ajoittuminen kokonaan maaliskuulle. Vuosi sitten maaliskuussa myyntiä lisäsi koronaviruksen leviämisen käynnistämä hamstraus. Pääsiäismyynnin vaikutus liikevaihtoon on suurempi kuin hamstrauksen vaikutus. Vuosi sitten hamstraus kasvatti liikevaihtoa, mutta tulosvaikutus oli päinvastainen. Yllätykselliseen kysynnän kasvuun vastattiin tuotannossa erikoisjärjestelyin ja tällaiset järjestelyt lisäävät poikkeuksetta kustannuksia.

Vaikuttaa siltä, että korona-aikana ihmiset varautuvat juhlapyhiin ostamalla ruokaa varmistaen, ettei ruoka varmasti lopu kesken juhlan. Juhlan jälkeen kysyntä tasaantuu. Näin kävi tammikuussa – hyvän joulumyynnin jälkeen tammikuun myynti oli vaatimaton. Helmi- ja maaliskuu olivat ennakoidun kaltaisia. Niin kauan, kun koronavirus on riesanamme, on varauduttava tavallista suurempiin kysynnän vaihteluihin.

Atrian myynti vähittäiskauppaan kasvoi vajaat 10 prosenttia ja vastaavasti Food Service -myynti supistui noin 20 prosenttia. Food Service -myynnissä kauppa julkisen sektorin kanssa on sujunut paremmin kuin ravintoloiden tai hotellien kanssa, joista osa on ollut jopa täysin suljettuina. Koronan aikana ne liiketoiminnat ja tuoteryhmät, joiden asiakkaissa painottuu Food Service -sektori, ovat kärsineet koronasta eniten.

Helmikuussa Ruotsissa käynnistetiin neuvottelut henkilöstön kanssa tuotannon järjestelyistä. Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet sulkea Malmön tehdas ja investoida Sköllerstan tehtaalle 30 miljoonan euroa, jolloin Malmön tehtaan tuotanto tärkeimmiltä osiltaan voidaan jatkossa tehdä Sköllerstassa. Päätökset hankkeen toteuttamisesta tehdään kesäkuun loppuun mennessä.

Nurmon siipikarjatehdasinvestoinnin yksityiskohtien suunnittelu on menossa ja maanrakennustyöt alkamassa.

Koronaviruksen hallinnassa Atrialla on onnistuttu hyvin. Merkittäviä häiriöitä toiminnassa ei ole ollut.”


Tammi-maaliskuu 2021

Atria-konsernin
tammi-maaliskuun liikevaihto oli 361,3 miljoonaa euroa (356,7 milj. euroa). Liikevoitto oli 6,6 miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa). Atrian liikevaihto kasvoi 1,3 %, mikä johtui lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppaan ja Atria Suomen vientiasiakkaille. Myynti Food Service -asiakkaille oli edelleen alavireistä.

Atria-konsernin liikevoitto vahvistui lisääntyneen myynnin, paremman kustannusten hallinnan ja alhaisempien raaka-aineiden hintojen vuoksi
. Erityisesti Atria Suomen liikevoiton kasvu oli merkittävä, mikä oli seurausta paremmasta liikevaihdosta, suotuisasta myynnin rakenteesta ja parantuneesta kustannustehokkuudesta.

Koronarajoitukset ovat pienentäneet myyntiä Sibylla ja Food Service -asiakkaille. Tuotantolaitoksilla koronaviruksen leviämisen estämiseksi toteutetut erityisjärjestelyt aiheuttivat edelleen ylimääräisiä kustannuksia.

Atria teki helmikuussa sopimuksen venäläisen tytäryhtiönsä OOO Pit-Productin myymisestä Limited Liability Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Cherkizovo on Venäjän suurin lihatuotteita valmistava yritys ja on listattu Moskovan pörssiin vuodesta 2006 alkaen.

OOO Pit-Product on Atrian 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Atria on omistanut yhtiön vuodesta 2005 lähtien. Vuoden 2020 lopussa yhtiöllä oli noin 700 työntekijää. Yhtiö valmistaa tuotteita vähittäiskauppa- ja Food Service -asiakkaille ja omistaa Gorelovon sekä Sinyavinon tehtaat. Myyntisopimus ei sisällä Atria Venäjän toista tytäryhtiötä Sibylla Rus LLC:tä, joka harjoittaa pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä.

Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Myytävän liiketoiminnan vaikutus Atria-konsernin vuotuiseen liikevaihtoon on noin 35 miljoonaa euroa. Liiketoiminta on ollut tappiollista.

Pit-Productiin liittyvien kertyneiden muuntoerojen määrä 31.3.2021 oli noin -44 miljoonaa euroa. Ulkomaisesta tytäryhtiöstä luovuttaessa kyseiseen yhtiöön liittyvät, jo aikaisemmin omassa pääomassa esitetyt kertyneet muuntoerot kirjataan tulosvaikutteisesti. Koska kertyneet muuntoerot pienentävät jo konsernin omaa pääomaa, tällä kirjauksella ei tule olemaan vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan. Muuntoerokirjaukset tehdään vasta kaupan lopullisen toteutumisen myötä. Lopullinen kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä ja yritysmyynnillä ei ennusteta olevan muuta merkittävää vaikutusta konsernitulokseen.

Atria käynnisti helmikuussa investointisuunnittelun tuotantolinjojen uudelleen järjestelemiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi Atria Ruotsin tuotantolaitoksilla. Investoinnin arvioidaan olevan noin 30 miljoonaa euroa. Investointihankkeessa selvitetään yksityiskohtaisesti tuotantolinjojen uudelleenjärjestelyjä, mahdollisia siirtoja ja uusien tuotantolinjojen rakentamiseen liittyviä investointitarpeita. Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet siirtää tuotanto Malmön tehtaalta Sköllerstaan. Suunnitteluvaiheen jälkeen tehdään päätös investoinnin toteutuksesta. Toteutuessaan hankkeen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan valmis vuoden 2023 aikana.

Atria kasvatti omistustaan 20 prosentilla Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n (Kaivon Liha) osakekannasta maaliskuussa tehdyillä osakekaupoilla. Atria omistaa nyt 90 prosenttia Kaivon Lihan osakkeista. Vuonna 2016 Atria osti 70 prosenttia Kaivon Lihan osakkeista. Kaivon Lihalla on vahva markkina-asema Suomessa korkealaatuisten hampurilaispihvien ja kebab-tuotteiden valmistajana.


Atria Suomen tammi-maaliskuun liikevaihto oli 260,2 miljoonaa euroa (252,6 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppaan ja vientiasiakkaille. Pääsiäissesongin ajoittuminen maaliskuulle lisäsi ensimmäisen vuosineljänneksen myyntiä vähittäiskauppaan. Sianlihan vienti Kiinaan on kasvanut edelleen merkittävästi. Food Service -tuotteiden myynti jatkui alavireisenä, mikä on seurausta koronarajoituksista ja poikkeuksellisesta markkinatilanteesta. Liikevoitto oli 9,8 miljoonaa euroa (6,2 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui paremmasta liikevaihdosta, suotuisasta myynnin rakenteesta ja parantuneesta kustannustehokkuudesta.

Atria Ruotsin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 76,7 miljoonaa euroa (78,0 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa laski 4,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Sibylla ja Food Service -tuotteiden myynti oli edelleen normaalia alhaisemmalla tasolla koronarajoituksien takia. Liiketulos oli -1,2 miljoonaa euroa (-1,8 milj. euroa). Liiketuloksen kasvu oli seurausta vakaista raaka-ainehinnoista ja Ruotsin kruunun vahvistumisesta. Liiketuloksen kehitystä painoi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta aiheutuneet kustannukset. Atria-konsernin segmenttimuutoksen myötä Venäjällä pikaruokaliiketoimintaa harjoittava Sibylla Rus yhtiö raportoidaan 1.1.2021 lähtien osana Atria Ruotsin segmenttiä. Muutoksella oli pieni positiivinen vaikutus katsauskauden ja vertailukauden liikevaihtoon ja -tulokseen. Atrialla on yhteensä 12 600 Sibylla-myyntipistettä 12 maassa. Sibylla Rus yhtiöllä on yhteensä 4 300 myyntipistettä Venäjällä, Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä. Atria Ruotsin liiketoimintaan on jo aikaisemminkin kuulunut suurin osa Sibylla-liiketoiminnasta.

Atria Tanska & Viron tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24,5 miljoonaa euroa (26,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa). Atria Tanska & Viron liikevoitto kasvoi merkittävästi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Myynti vähittäiskauppaan heikkeni hieman. Koronarajoitusten seurauksena myynti Food Service -asiakkaille ja vientiin jatkui edelleen alavireisenä. Tanskassa liikevoiton kasvuun vaikuttivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana alhaisella tasolla pysyneet liharaaka-aineiden hinnat. Myös Virossa liikevoiton kasvu oli seurausta liharaaka-aineen alhaisemmasta hintatasosta.

Tavoitteena hiilineutraali ruokaketju - Atria mukana uudistavan viljelyn koulutushankkeessa ja pakkausmuovien kierrätystä lisäävässä hankkeessa


Atria on mukana suomalaisille viljelijöille suunnatussa uudistavan viljelyn verkkokoulutushankkeessa, jossa viljelijöille tarjotaan ajankohtaista ja tieteeseen pohjautuvaa tietoa maaperää, satoja ja ympäristön tilaa parantavista käytännöistä. Kurssin hallinnoinnista vastaa Baltic Sea Action Group (BSAG) ja se on ilmainen kaikille osallistujille. Uudistava viljely on merkittävä työkalu ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Tutkimukset osoittavat lähestymistavan hyödyt niin tuottavuudessa, ilmastovaikutuksissa, vesistönsuojelussa kuin luonnon monimuotoisuuden parantamisessa. Maaperän kuntoa parantava uudistava viljely auttaa ruoantuotantoa sopeutumaan ilmastonmuutoksen tuomiin äärisäihin ja parantaa satovarmuutta.

Atria allekirjoitti Ruotsin päivittäistavarateollisuuden vapaaehtoisen muovin kierrätyssitoumuksen "The 2025 Plastic Initiative". Atria Ruotsi sitoutuu varmistamaan, että markkinoilla olevat muoviset kuluttajapakkaukset ovat kierrätettäviä vuoteen 2025 mennessä. Aloitteen tavoitteena on myös parantaa muovijätteen kierrätysastetta pakkausten tuottajavastuun mukaisesti. Uuden Lönneberga-siipikarjapakkauksen lanseeraus ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli myös aloite muovin käytön vähentämiseksi. Uusissa pakkauksissa on 57 prosenttia vähemmän muovia, mikä tarkoittaa 20 000 kiloa vähemmän muovia vuodessa.

 

Tunnusluvut

milj. EUR 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Oma pääoma/osake, EUR 15,22 14,24 14,96
Korolliset velat 227,6 291,4 218,1
Omavaraisuusaste, % 47,5 % 43,0 % 46,8 %
Nettovelkaantumisaste, % 49,4 % 60,9 % 43,6 %
Bruttoinvestoinnit 8,5 11,9 45,6
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 2,4 % 3,3 % 3,0 %
Henkilöstö keskimäärin 4 461 4 486 4 444

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2021 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 37 - 43 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto määritetään oikaisemalla tuloslaskelman liikevoittoa olennaisilla vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. Näitä voivat olla esimerkiksi tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat kuten toiminnan uudelleenjärjestelyt, liiketoimintojen myynneistä johtuvat myyntivoitot ja -tappiot, arvonalentumiset, merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut. Tällainen liiketulokseen vaikuttava erä on toteutuessaan OOO Pit-Productin myynnistä aiheutuva muuntoerokirjaus. Pit-Productiin liittyvien kertyneiden muuntoerojen määrä 31.12.2020 oli noin -45 miljoonaa euroa. Muuntoerokirjaukset riippuvat Ruplan kurssin kehityksestä ja ne tehdään kaupan lopullisen toteutumisen myötä.


Atria toimii pääasiallisesti vähittäiskauppa- ja Food Service -markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Globaalien lihamarkkinoiden voimakkaat ja nopeat muutokset vaikuttavat entistä vahvemmin yhtiön kehitykseen ja heikentävät ennustettavuutta.

Siipikarjalihan kulutuksen arvioidaan edelleen kasvavan, samalla kun punaisen lihan kulutus hieman pienenee. Atria on lisännyt lihan vientiä, ja esimerkiksi sianlihan viennin Kiinaan arvioidaan edelleen kasvavan vuoden 2021 aikana.

Vuonna 2020 alkanut ja edelleen vuoden 2021 alussa jatkunut koronaviruspandemia on aiheuttanut elintarviketoimialalla voimakkaita ja nopeita muutoksia toimintaympäristöön. Tämä on vaikeuttanut yhtiön kehityksen ennustettavuutta. Atrian liiketoimintaan liittyviä välittömiä vaikutuksia ovat olleet esimerkiksi ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin kohdistetut kansalliset rajoitukset, jotka vähentävät myyntiä Food Service -asiakkaille. Koronaviruspandemian vallitessa arkiruuan merkitys on vahvistunut. Kuluttajien ostovoiman mahdollinen heikentyminen vaikuttaa myös ruokaostoksiin ja voi muuttaa Atrian tuotteiden myynnin rakennetta epäsuotuisaksi.


Hallituksen voitonjakoehdotus 2020

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2020 osinkoa 0,50 euroa osakkeelle (0,42 euroa).

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosivuosikatsauksen 1.1. – 31.3.2021 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja: Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.

Osavuosikatsauksen julkistaminen


Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn esittelee yhtiön osavuosikatsauksen tuloskehitystä webcastissa tänään 29.4.2021 klo 10.00 –11.00. Webcast on nähtävillä Atrian verkkosivuilla osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/. Webcastin aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset/.

ATRIA OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Osavuosikatsaus on saatavilla kotisivuiltamme www.atria.com.


 

Atria Oyj_osavuosikatsaus Q1 2021.pdf Atria Oyj_Q1_2021_esitysmateriaali_suomi.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen