Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 26.10.2022

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022

Atria Oyj, osavuosikatsaus, 26.10.2022 klo 8.00


ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2022


Atrian liikevaihto kasvoi merkittävästi – kohonneet kustannukset painoivat liikevoittoa

Heinä-syyskuu 2022
- Konsernin liikevaihto oli 438,8 miljoonaa euroa (388,0 milj. euroa).
- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 16,2 miljoonaa euroa (19,7 milj. euroa) eli 3,7 % (5,1 %) liikevaihdosta.
- Konsernin liikevoitto oli 16,4 miljoonaa euroa (19,7 milj. euroa) eli 3,7 % (5,1 %) liikevaihdosta.
- Konsernin liikevaihto kasvoi myyntihintojen korotusten seurauksena. Foodservice-tuotteiden myynti kasvoi myös volyymissa.
- Kohonneet kustannukset painoivat liikevoittoa kaikilla liiketoiminta-alueilla.
- Siipikarjatehtaan rakentaminen Nurmoon ja tehtaan laajennus Sköllerstassa Ruotsissa etenevät suunnitelmien mukaisesti. 
- Atria Suomi käynnisti syyskuussa siipikarjaliiketoiminnan kilpailukykyä ja kannattavuutta parantavan kehitysohjelman.
- Atrian korkealaatuinen naudanliha menestyi Maailman Paras Pihvi -kilpailussa.


Tammi-syyskuu 2022
- Konsernin liikevaihto oli 1245,5 miljoonaa euroa (1136,6 milj. euroa).
- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 32,3 miljoonaa euroa (38,9 milj. euroa) eli 2,6 % (3,4 %) liikevaihdosta.
- Konsernin liikevoitto oli 34,6 miljoonaa euroa (-6,2 milj. euroa) eli 2,8 % (-0,5 %) liikevaihdosta.
- Liikevoitto sisältää yhteensä +13,0 miljoonaa euroa kassavirtaan vaikuttavia oikaisueriä. Lisäksi konsernin liikevoittoon sisältyy -10,7 miljoonan euron muuntoero, jolla ei ole kassavirtavaikutusta.
- Vertailukauden liikevoiton oikaisuerä muodostuu venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatuista kertyneistä muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa.
- Liikevaihto kasvoi hyvän vähittäiskauppa-, Foodservice- ja rehumyynnin ansiosta.
- V
ienti pieneni edellisvuoteen verrattuna.
- Kohonneet kustannukset painoivat liikevoittoa kaikilla liiketoiminta-alueilla.
-
Vapaa kassavirta oli negatiivinen johtuen isoista investoinneista sekä käyttöpääoman kasvusta.
- Osana Atria Ruotsin tehostamisohjelmaa Atria myi huhtikuussa Malmön tehdaskiinteistön Ruotsissa.
- Atria vetäytyi toukokuussa liiketoiminnastaan Venäjällä ja myi pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiönsä.
-
Atria Suomi sai tammikuussa 2022 siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan.

 

Q3 Q3 Q1 - Q3 Q1 - Q3
Milj. € 2022 2021 2022 2021 2021
Liikevaihto
   Atria Suomi 327,2 274,6 920,9 812,5 1 105,7
   Atria Ruotsi 92,7 94,3 269,9 259,0 351,7
   Atria Tanska & Viro 29,1 27,3 83,5 78,5 104,9
   Kohdistamattomat* 0,0 0,2 0,0 14,8 15,0
   Eliminoinnit -10,1 -8,3 -28,9 -28,2 -37,1
Liikevaihto yhteensä 438,8 388,0 1 245,5 1 136,6 1 540,2
Liikevoitto/-tappio ennen vertailu-
kelpoisuuteen vaikuttavia eriä
   Atria Suomi 12,7 16,4 29,2 37,5 48,1
   Atria Ruotsi 3,4 3,0 3,2 2,1 2,7
   Atria Tanska & Viro 0,7 1,2 2,2 5,1 5,1
   Kohdistamattomat* -0,6 -0,9 -2,2 -5,9 -6,8
Oikaistu liikevoitto/-tappio yhteensä 16,2 19,7 32,3 38,9 49,2
Oikaistu liikevoitto, % 3,7 % 5,1 % 2,6 % 3,4 % 3,2 %
Liikevoiton/-tappion vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät:
Atria Ruotsi
  Työeläkemaksun palautus** 0,3 0,0 1,3 0,0 2,3
  Malmön kiinteistön myynti** -0,1 0,0 9,8 0,0 0,0
Kohdistamattomat
  Tytäryrityksen myynnin vaikutus, Sibylla Rus*** 0,0 0,0 -8,8 0,0 0,0
  Tytäryrityksen myynnin vaikutus, Pit-Product*** 0,0 0,0 0,0 -45,1 -45,1
Liikevoitto/-tappio 16,4 19,7 34,6 -6,2 6,4
Liikevoitto/-tappio, % 3,7 % 5,1 % 2,8 % -0,5 % 0,4 %
Voitto/tappio ennen veroja 18,3 19,4 38,5 -7,5 4,8
Osakekohtainen tulos, € 0,58 0,53 1,15 -0,59 -0,24
Oikaistu osakekohtainen tulos, € 0,57 0,53 1,07 1,01 1,27
* Konsernikulut ja vuonna 2021 myydyn tytäryhtiön liikevaihto ja -tulos raportoidaan kohdistamattomissa.
** Sisältyy liiketoiminnan muihin tuottoihin.
*** Sisältyy liiketoiminnan muihin kuluihin.


Juha Gröhn, toimitusjohtaja

”Atria-konsernin liikevaihdon kasvu heinä-syyskuussa jatkui. Nyt liikevaihto oli noin 439 miljoonaa euroa eli kasvu vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoon oli 51 miljoonaa euroa. Vuoden alusta liikevaihto on kasvanut 109 miljoonaa euroa ja on tammi-syyskuussa 1 245 miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi pääosin myyntihintojen korotusten seurauksena. Foodservice-kanavassa myyntivolyymi kehittyi hyvin koronarajoitteiden poistuttua. Vähittäiskauppaan suuntautuvan myynnin kehitys on tasaantunut koronajan vahvan kasvun jälkeen, ja on ollut joillakin liiketoiminta-alueilla ja joidenkin tuoteryhmien osalta laskeva.

Sibylla-myynti jäi viime vuoden myyntiä pienemmäksi, koska Atrian Venäjän Sibylla-toiminnat myytiin keväällä 2022. Rehuliiketoiminta on kasvanut. Vientivolyymi oli pienempi kuin vuosi sitten, mutta kolmannella vuosineljänneksellä viennin arvossa ollaan suunnilleen viime vuoden tasossa. 

Konsernin oikaistu liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli 16,2 miljoonaa euroa eli noin 3,5 miljoona euroa pienempi kuin vuosi sitten vastaavalla aikajaksolla. Tuloskuntoa rasittivat kohonneet kustannukset. Voimakkaimmin on noussut sähköenergian hinta - huolimatta hintasuojauksesta. Atrian lihantuottajille maksamat tilityshinnat olivat kolmannella kvartaalilla yli 30 prosenttia korkeammat kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Tammi-syyskuun oikaistu liikevoitto oli 32 miljoonan euroa, kun se vuosi sitten oli 39 miljoonaa euroa. Toimintaympäristön muutoksiin sopeutumisessa on onnistuttu hyvin.

Suurimmat meneillään olevat investoinnit eli siipikarjatehtaan rakentaminen Nurmoon ja tehtaan laajennus Sköllerstassa Ruotsissa etenevät suunnitelmien mukaisesti.

Kuluttajien ostokäyttäytyminen on muutoksessa. Inflaatio heikentää ostovoimaa ja myös ruoan ostoissa on siirtymää yksikköhinnaltaan kalliimmista tuotteista edullisimpiin. Ruokailu kodin ulkopuolella mahdollisesti vähenee säästösyistä.

Kustannusinflaatio ei ole pysähtynyt. Erityisesti nopeasti heilahteleva energian hinta on merkittävä epävarmuustekijä tulevan talven aikana.

Vapaa kassavirta on vuoden aikana ollut negatiivinen johtuen isoista investoinneista sekä käyttöpääoman kasvusta. Tase on kuitenkin pysynyt vahvana.

Atrian menestys Dublinissa käydyissä World Steak Challenge 2022 -kilpailussa jatkui edelleen. Tällä kertaa Atrian Suomessa kasvatettu nurminaudan pihviliha sai lukuisia kunniamainintoja useissa eri kilpailuluokissa. Vuodesta toiseen jatkuva menestys kertoo atrialaisen naudanlihan korkeasta ja tasaisesta laadusta.

Työturvallisuudessa tehtaillamme ja toimistoissamme on tapahtunut selkeä parannus. Työtapaturmien määrä on pienentynyt vuodesta 2017 lähtien kahdella kolmasosalla. Tällainen muutos ei olisi ollut mahdollista ilman jokaisen atrialaisen panostusta työturvallisuuteen.”

Heinä-syyskuu 2022

Atria-konsernin
heinä-syyskuun liikevaihto oli 438,8 miljoonaa euroa (388,0 milj. euroa). Konsernin oikaistu liikevoitto oli 16,2 miljoonaa euroa (19,7 milj. euroa) eli 3,7 % (5,1 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli 16,4 miljoonaa euroa (19,7 milj. euroa) eli 3,7 % (5,1 %) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 0,3 miljoonan euron työeläkemaksun palautuksen Ruotsissa.

Konsernin liikevaihto kasvoi pääosin myyntihintojen korotusten seurauksena. Foodservice-kanavassa myös volyymit olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa paremmat. Ravintoloiden koronarajoitukset poistettiin keväällä, mikä on vahvistanut myyntiä Foodservice-asiakkaille. Suomessa myynti rehuasiakkaille kasvoi ja myös vienti oli edellisvuotta parempaa. Myynti pikaruoka-asiakkaille oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa pienempi, koska Atria vetäytyi pikaruokaliiketoiminnasta Venäjällä.

Oikaistu liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa heikompi, mikä oli seurausta liharaaka-aineiden, materiaalien, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden hintojen noususta. Lihan tuottajahinnat olivat yli 30 prosenttia edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat.


Siipikarjatehtaan rakentaminen Nurmoon ja tehtaan laajennus Sköllerstassa Ruotsissa etenevät suunnitelmien mukaisesti. Nurmon rakennusprojektissa on meneillään lattiapinnoitusten tekeminen ja väliseinien rakentaminen sekä talotekniikan asennustyöt. Sköllerstan rakennusprojekti on edennyt taloteknisiin ja kaluston asennusten vaiheeseen, jonka arvioidaan olevan valmis ensi vuoden alkupuolella.

Atria käynnisti syyskuussa siipikarjaliiketoiminnan kilpailukykyä ja kannattavuutta parantavan kehitysohjelman, joka toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa Atria aloittaa yt-lain mukaiset muutosneuvottelut Sahalahden siipikarjayksikössä. Muutosneuvotteluissa tarkastellaan Sahalahden tehtaan mahdollista sulkemista. Muutosneuvottelut koskevat koko Sahalahden tehtaan henkilöstöä, noin 130 henkilöä. Ensimmäisessä vaiheessa käynnistetyt muutosneuvottelut eivät koske Atrian muita tuotantolaitoksia. Atria tavoittelee suunnitelluilla toimenpiteillä yhteensä noin 5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Säästöjen arvioidaan toteutuvan 2024 loppuvuodesta lähtien. Toisessa vaiheessa käynnistetään yt-lain mukaiset muutosneuvottelut Nurmon siipikarjayksikössä. Näiden neuvotteluiden tavoitteena on valmistautuminen uuden siipikarjatehtaan käyttöönottoon ja varautuminen työtehtävien ja toimintatapojen uudistumiseen.


Atria Suomen heinä-syyskuun liikevaihto oli 327,2 miljoonaa euroa (274,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi kaikissa myyntikanavissa, erityisesti vähittäiskauppa-, rehu- ja Foodservice-kanavissa. Liikevaihdon kasvu vähittäiskauppaan oli seurausta myyntihintojen korotuksista. Myös vienti kasvoi arvossa mitattuna, vaikka volyymit hieman laskivat. Myynti Foodservice-asiakkaille kasvoi sekä arvossa että volyymissa mitattuna. Keväällä 2020 asetetut ravintoloiden koronarajoitukset poistettiin kokonaan maaliskuun alussa, mikä on vauhdittanut Foodservice-myyntiä. Liikevoitto oli 12,7 miljoonaa euroa (16,4 milj. euroa). Liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa heikompi, mikä johtui raaka-aineiden, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannusten noususta. Hyödykkeistä erityisesti energian kustannukset ovat nousseet. Myös logistiikkakustannukset olivat vertailujaksoa selkeästi korkeammalla tasolla. Lihan tuottajahinnat olivat yli 30 prosenttia korkeammat kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla.

Atria Ruotsin heinä-syyskuun liikevaihto oli 92,7 miljoonaa euroa (94,3 milj. euroa). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi 2,1 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Myynti vähittäiskauppa-asiakkaille kasvoi, mikä oli seurausta myyntihintojen korotuksista. Myynti pikaruoka-asiakkaille oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa pienempi, koska Atria vetäytyi toukokuussa pikaruokaliiketoiminnasta Venäjällä. Voimakas inflaatio heikensi kuluttajien ostovoimaa. Oikaistu liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa). Liikevoitto sisältää 0,3 miljoonan euron työeläkemaksun palautuksen. Korkeina pysyneet raaka-aine-, kuljetus- ja energiakustannukset painoivat liikevoittoa katsauskauden aikana.

Atria Tanska & Viron heinä-syyskuun liikevaihto oli 29,1 miljoonaa euroa (27,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Atrian liikevaihto Virossa kasvoi noin 15 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna myyntihintojen korotusten seurauksena. Tanskassa liikevaihto oli edellisvuoden vastaavalla tasolla, vienti kasvoi hieman ja myynti vähittäiskauppaan supistui. Liikevoittoa painoivat voimakkaasti kohonneet energia- ja raaka-ainekustannukset. Ennätyskorkea inflaatio heikensi kulutuskysyntää. Kuluttajat suosivat nyt selkeästi edullisemman hintaluokan tuotteita. Kotitalouksien ostovoimaa heikentää erittäin korkeat sähkön ja kaasun hinnat.

Tammi–syyskuu 2022

Atria-konsernin
tammi-syyskuun liikevaihto oli 1245,5 miljoonaa euroa (1136,6 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 32,3 miljoonaa euroa (38,9 milj. euroa) eli 2,6 % (3,4 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli 34,6 miljoonaa euroa (-6,2 milj. euroa) eli 2,8 % (-0,5 %) liikevaihdosta.

Atria-konsernin liikevaihto kasvoi hyvän vähittäiskauppa-, Foodservice- ja rehumyynnin ansiosta. Vienti pieneni edellisvuoteen verrattuna. Myyntihinnat ovat vahvistuneet keväästä lähtien vähittäiskauppa- ja Foodservice-kanavissa kaikilla liiketoiminta-alueilla. Rehujen myyntihinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammalla tasolla.

Konsernin oikaistua liikevoittoa painoi raaka-aineiden, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannusten nousu. Hyödykkeistä erityisesti energian kustannukset ovat nousseet. Tuottajahinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat.

Liikevoitto sisältää Malmössa sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,8 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton ja 1,3 miljoonan euron kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen. Lisäksi liikevoittoon sisältyy Venäjällä toimineen Sibylla Rus -pikaruokayhtiön myynnistä kirjattu 1,9 miljoonan euron myyntivoitto sekä ruplan ja euron välisistä kurssieroista kertynyt -10,7 miljoonan euron muuntoero. Muuntoero kirjattiin tulosvaikutteisesti, mutta sillä ei ole vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan.

Vertailukauden liikevoiton oikaisuerä muodostuu venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatuista kertyneistä muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa.

Vapaa kassavirta oli negatiivinen johtuen isoista investoinneista sekä käyttöpääoman kasvusta.

Osana vuonna 2020 käynnistynyttä tehostamisohjelmaa Atria myi huhtikuun lopulla Malmön tehdaskiinteistön 21 miljoonalla eurolla. Atria jatkaa teollista toimintaa tehtaalla, kunnes tuotanto tiloissa lopetetaan vuoden 2023 aikana.

Atria myi toukokuussa pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan Sibylla Rus LLC tytäryhtiönsä Limited Liability Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Kauppahinta oli 8,2 miljoonaa euroa. Kauppaan ei sisälly Sibylla-tuotemerkkiä. Venäjällä toimivan pikaruokayhtiön liikevaihto on ollut noin 2 prosenttia Atria-konsernin liikevaihdosta ja liiketoiminta on ollut kannattavaa.

Atria Suomi sai tammikuussa 2022 siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan. Ensimmäinen tuote-erä Etelä-Koreaan toimitettiin maaliskuussa.

Atria Suomen tammi-syyskuun liikevaihto oli 920,9 miljoonaa euroa (812,5 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui vähittäiskauppamyynnin, Foodservice- ja rehumyynnin kasvusta. Rehujen myyntihinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammalla tasolla. Foodservice-myynnin kasvu johtui koronarajoitusten poistumisesta ravintoloista maaliskuun alusta lähtien. Vienti pieneni edellisvuoteen verrattuna. Myyntihinnat vähittäiskauppa- ja Foodservice asiakkaille ovat olleet keväästä lähtien edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat. Liikevoitto oli 29,2 miljoonaa euroa (37,5 milj. euroa). Liikevoittoa painoivat raaka-aineiden, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannusten nousu. Lihan tuottajahinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat.

Atria Ruotsin t
ammi-syyskuun liikevaihto oli 269,9 miljoonaa euroa (259,0 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa vahvistui noin 7,8 % prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myyntihintojen korotukset vähittäiskauppa-asiakkaille vahvistivat liikevaihtoa. Koronarajoitusten poistumisen myötä Foodservice-tuotteiden myynti on kasvanut. Oikaistu liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 14,3 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Liikevoitto sisältää Malmössa sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,8 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton ja 1,3 miljoonan euron kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen. Kohonneet kustannukset ja inflaation seurauksena heikentynyt kuluttajien ostovoima painoivat liikevoittoa. Kuluttajat suosivat nyt edullisemman hintaluokan tuotteita.

Atria Tanska & Viron t
ammi-syyskuun liikevaihto oli 83,5 miljoonaa euroa (78,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu oli seurausta myyntihintojen korotuksista sekä Virossa että Tanskassa. Liikevoittoa painoivat ennätyksellisen korkeat raaka-aineiden ja hyödykkeiden kustannukset.

 

Tunnusluvut
milj. EUR 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021
Oma pääoma/osake, EUR 17,75 15,72 16,08
Korolliset velat 256,2 191,0 209,9
Omavaraisuusaste, % 48,9 % 49,6 % 48,7 %
Nettovelkaantumisaste, % 49,5 % 38,6 % 32,6 %
Bruttoinvestoinnit 85,0 33,4 55,6
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 6,8 % 2,9 % 3,6 %
Henkilöstö keskimäärin 3 697 3 690 3 711


Vastuullisuusuutiset: Atrian korkealaatuinen naudanliha menestyi Maailman Paras Pihvi -kilpailussa

Atrian suomalainen nurminaudan liha menestyi jälleen World Steak Challenge 2022 -kilpailussa Dublinissa, Irlannissa. Kilpailussa arvioidaan eri valmistajien tuottamia pihvilihoja maun ja laadun osalta, ja palkitaan parhaat pihvilihat maailmassa. Atrian tanskalainen yhteistyökumppani JN Meat International osallistui kilpailuun Atrian naudanlihatuotteilla ja saavutti kultatasoja useissa eri kilpailukategorioissa:
- Kultamitalitaso nurminaudan filee -kategoriassa
- Kultamitalitaso nurminaudan Rib-eye (entrecote-pihvi) -kategoriassa
- Kultamitalitaso nurminaudan ulkofilee sirloin -kategoriassa

Atrian ensimmäiset tiloille asti jäljitettävät kanatuotteet tulivat kauppoihin 10 vuotta sitten. Samalla historiallinen merkintä paketissa lanseerattiin lihatuotteisiin ensimmäisenä maailmassa. Atria on tehnyt jäljitettävyyden eteen määrätietoista työtä pitkään. Vastuullisesti täysin avoin lihantuotanto, jonka lopputuote on mahdollista jäljittää aina perhetilalle asti, kertoo sekä tuotteen turvallisuudesta että alkuperästä. Se on myös takuu eläinten hyvinvoinnista. Jäljitettävyys on tuonut lisäksi Atrialle kilpailuetua. Tilakohtainen jäljitettävyys on luonut perustan Atrian ruokatuotteiden hiilijalanjälkimerkinnälle ja myös hiilijalanjäljen pienentämiselle.

Atria on johdonmukaisesti kehittänyt ja parantanut työturvallisuuttaan. ”Turvallisesti Atrialta Kotiin” on vuonna 2017 käynnistetty työturvallisuusohjelma. Ohjelman avulla on saavutettu erinomaisia tuloksia: kaksi kolmasosaa tapaturmista on saatu eliminoitua viiden vuoden aikana. Tapaturmien määrä on vähentynyt tasaisesti vuodesta 2017 lähtien.


Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2022 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan pienempi kuin edellisvuonna (49,2 miljoonaa euroa).

Kustannusten merkittävä ja nopea nousu sekä maailmanlaajuisen sianlihan kysynnän ja tarjonnan epätasapaino aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristössä vuonna 2022. Atrian vahva markkina-asema, pitkäaikainen panostus omiin tuotemerkkeihin ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset prosessit antavat kuitenkin edellytykset liiketoiminnan vakaudelle myös näissä markkinatilanteissa.


Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa puolivuosivuosikatsauksen 1.1. – 30.9.2022 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Osavuosikatsauksen julkistaminen

Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn esittelee yhtiön osavuosikatsauksen tuloskehitystä webcastissa tänään 26.10.2022 klo 10.00 – 11.00. Webcast on nähtävillä Atrian verkkosivuilla osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/. Webcastin aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset.ATRIA OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Osavuosikatsaus on saatavilla kotisivuiltamme www.atria.com.

Atria_Oyj_Q3_2022_osavuosikatsaus.pdf Atria Oyj Q3_2022 esitysmateriaali suomi.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen