Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 19.7.2022

Atria Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

Atria Oyj, puolivuosikatsaus, 19.7.2021, klo 8.00

ATRIA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2022


Atrian liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla liiketoiminta-alueilla – tulos vahvistui toisella vuosineljänneksellä

Huhti-kesäkuu 2022
- Konsernin liikevaihto oli 431,9 miljoonaa euroa (387,2 milj. euroa).
- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 13,8 miljoonaa euroa (12,6 milj. euroa) eli 3,2 % (3,2 %) liikevaihdosta.
- Konsernin liikevoitto oli 15,9 miljoonaa euroa (-32,5 milj. euroa) eli 3,7 % (-8,4 %) liikevaihdosta.
- Atria-konsernin liikevaihto kasvoi vähittäiskauppa- ja Foodservice-kanavissa. Myös myynti rehuasiakkaille kasvoi.
- Myyntihinnat vahvistuivat vähittäiskauppa- ja Foodservice-kanavissa.
- Atrian maksamat lihan tuottajahinnat Suomessa olivat katsauskauden lopussa noin 30 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammat.
- Osana Atria Ruotsin tehostamisohjelmaa Atria myi huhtikuussa Malmön tehdaskiinteistön Ruotsissa.
- Atria vetäytyi toukokuussa liiketoiminnastaan Venäjällä ja myi pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiönsä.
- Liikevoitto sisältää yhteensä +12,8 miljoonaa euroa kassavirtaan vaikuttavia oikaisueriä. Lisäksi konsernin liikevoittoon sisältyy 10,7 miljoonan euron muuntoerotappio, jolla ei ole kassavirtavaikutusta.
- Vertailukauden liikevoiton oikaisuerä muodostuu venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatuista kertyneistä muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa.
- Atria liittyi kansainväliseen UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen.
- Atria jakoi osinkoa 0,63 euroa osakkeelle 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

Tammi-kesäkuu 2022
- Konsernin liikevaihto oli 806,7 miljoonaa euroa (748,5 milj. euroa).
- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 16,2 miljoonaa euroa (19,1 milj. euroa) eli 2,0 % (2,6 %) liikevaihdosta.
- Konsernin liikevoitto oli 18,2 miljoonaa euroa (-26,0 milj. euroa) eli 2,3 % (-3,5 %) liikevaihdosta.
- Atria-konsernin liikevaihto kasvoi vähittäiskauppa- ja Foodservice-kanavissa. Myös myynti rehuasiakkaille kasvoi.
- Vienti oli vertailukautta pienempää, erityisesti vienti Kiinaan supistui.
- Konsernin oikaistua liikevoittoa painoi ensimmäisen vuosineljänneksen heikko kannattavuus, mikä oli seurausta raaka-aineiden, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannusten noususta.
- Liikevoitto sisältää yhteensä +12,8 miljoonaa euroa kassavirtaan vaikuttavia oikaisueriä. Lisäksi konsernin liikevoittoon sisältyy 10,7 miljoonan euron muuntoerotappio, jolla ei ole kassavirtavaikutusta.
-Vertailukauden liikevoiton oikaisuerä muodostuu venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatuista kertyneistä muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa.
- Atria Suomi sai tammikuussa 2022 siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan. Ensimmäinen tuote-erä Etelä-Koreaan toimitettiin maaliskuussa.

Q2 Q2 H1 H1
Milj. € 2022 2021 2022 2021 2021
Liikevaihto
   Atria Suomi 319,5 277,7 593,8 537,9 1 105,7
   Atria Ruotsi 95,1 88,0 177,3 164,7 351,7
   Atria Tanska & Viro 28,4 26,7 54,4 51,2 104,9
   Kohdistamattomat* 0,0 4,6 0,0 14,6 15,0
   Eliminoinnit -11,1 -9,8 -18,7 -19,9 -37,1
Liikevaihto yhteensä 431,9 387,2 806,7 748,5 1 540,2
Liikevoitto ennen vertailu-
kelpoisuuteen vaikuttavia eriä
   Atria Suomi 13,4 11,3 16,5 21,1 48,1
   Atria Ruotsi 0,7 0,3 -0,2 -1,0 2,7
   Atria Tanska & Viro 0,7 2,0 1,5 4,0 5,1
   Kohdistamattomat* -1,0 -1,0 -1,6 -5,0 -6,8
Oikaistu liikevoitto yhteensä 13,8 12,6 16,2 19,1 49,2
Oikaistu liikevoitto-% 3,2 % 3,2 % 2,0 % 2,6 % 3,2 %
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät:
Atria Ruotsi
  Työeläkemaksun palautus** 1,0 0,0 1,0 0,0 2,3
  Malmön kiinteistön myynti** 9,9 0,0 9,9 0,0 0,0
Kohdistamattomat
  Tytäryrityksen myynnin vaikutus, Sibylla Rus*** -8,8 0,0 -8,8 0,0 0,0
  Tytäryrityksen myynnin vaikutus, Pit-Product*** 0,0 -45,1 0,0 -45,1 -45,1
Liikevoitto 15,9 -32,5 18,2 -26,0 6,4
Liikevoitto-% 3,7 % -8,4 % 2,3 % -3,5 % 0,4 %
Voitto ennen veroja 17,3 -31,9 20,2 -26,8 4,8
Laimentamaton tulos / osake, € 0,49 -1,25 0,57 -1,11 -0,24
Oikaistu laimentamaton tulos / osake, € 0,41 0,35 0,50 0,49 1,27
* Konsernikulut ja vuonna 2021 myydyn tytäryhtiön liikevaihto ja -tulos raportoidaan kohdistamattomissa.
** Sisältyy liiketoiminnan muihin tuottoihin.
*** Sisältyy liiketoiminnan muihin kuluihin.


Juha Gröhn, toimitusjohtaja

Vuoden 2022 toinen neljännes on ollut erityinen ajanjakso. Kustannusten nousu on ollut poikkeuksellisen nopeaa. Vastaavaa inflaatiota emme ole kokeneet vuosikymmeniin. Kustannusten nousu sai vauhtia jo vuoden 2021 aikana, ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan nopeutti inflaation uudelle tasolle. Lisäksi useat toimintoketjut, jotka olivat ennestään koronan aiheuttamassa häiriötilassa, saivat sodan seurauksena lisää ongelmia selviteltäväkseen. Nämä ongelmat vaikuttavat sekä hintoihin että hyödykkeiden saatavuuteen.

Atria on suoriutunut hyvin nopeasti muuttuneessa toimintaympäristössä, erityisesti vahvan liikevaihdon kasvun ansiosta. Myyntihintoja on nostettu. Liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 45 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavan jakson liikevaihtoon verrattuna. Nyt liikevaihto oli 432 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten liikevaihto oli 387 miljoonaa euroa. Hyvä liikevaihdon kasvu tuki myös tuloksen kehitystä. Oikaistu liikevoitto oli 13,8 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 12,6 miljoonaa euroa.

Vuoden alusta liikevaihto nousi 806,7 miljoonaan euroon. Kasvua vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihtoon on vajaat 60 miljoonaa euroa. Kasvu siis painottuu vuoden toiselle neljännekselle. Sama koskee myös liikevoittoa. Tänä vuonna tammi-kesäkuussa oikaistua liikevoittoa on kertynyt 16,2 miljoonaa euroa. Viime vuoden oikaistusta liikevoitosta jäimme noin 3 miljoonaa euroa, vaikka toinen neljännes olikin tuloksellisesti parempi kuin vuosi sitten.

Atrian edustamien tuoteryhmien välisessä kehityksessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kuluttajien ruokatottumukset ovat ainakin toistaiseksi pysyneet ennallaan, toki ruoan kuluttajahintojen selkeä nousu on alkanut vasta muutama kuukausi sitten. Selvää on, että inflaatio vaikuttaa ihmisten ostovoimaan ja ostoskorin sisältöön saattaakin tulla muutoksia syksyn ja talven aikana. Seuraamme mahdollisia muutoksia ja teemme tarvittavia toimenpiteitä vastataksemme kyseisen hetken tilanteeseen.

Myynnin arvo vähittäiskauppaan ja Foodservice-kanavaan on kasvanut. Myös rehukauppa kotieläintiloille on sujunut hyvin. Viennin volyymit ovat pienemmät kuin vuosi sitten, koska vienti Kiinaan on vähentynyt.

Ruokaketjun kovin kustannusten nousu on ollut alkutuotannossa. Atria on nostanut hankkimansa lihan tuottajahintoja niin, että tämän vuoden kesäkuun lopussa arvonlisäverottomat tuottajahinnat ovat 30 prosenttia korkeammat kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kyse on alkutuotannon jatkuvuudesta. Tähän mennessä toteutuneet hintojen nousut eivät riitä peittämään kustannusten nousua.

Atrian teollisten prosessien kustannukset ovat olleet nousussa, eikä nousu ole pysähtynyt. Vaikuttaa siltä, että nousevien kustannusten jakso tulee olemaan ennakoitua pidempi. Tähän viittaa esimerkiksi poikkeuksellisen korkea energian hinta kesän aikana.

Atria myi toukokuussa pikaruokaliiketoimintasa Venäjällä noin 8 miljoonalla eurolla. Atrialla ei ole toteutuneen kaupan jälkeen liiketoimintaa Venäjällä.

Ruotsissa työn alla on teollisen toiminnan rakennemuutos. Malmön tehdas suljetaan ja tuotanto siirretään pääosin Sköllerstan tehtaalle vuoden 2023 loppuun mennessä. Huhtikuussa Malmön tehdas myytiin 21 miljoonalla eurolla. Sköllerstassa investoidaan uuteen tuotantotilaan.

Uuden siipikarjatehtaan rakentaminen Nurmossa on aikataulussa ja budjetissa.

Talvi- ja alkukevään kuukausina korona aiheutti paljon henkilöstön poissaoloja. Keväällä ja kesällä tilanne on ollut huomattavasti parempi, mutta korona on edelleen riski Atrian toimintakyvylle.

Hyvän arkisen tekemisen lisäksi tässä hetkessä korostuu kyky havainnoida muutokset toimintaympäristössä ja tehdä tarvittavat uudet linjaukset ripeästi.”

Huhti-kesäkuu 2022

Atria-konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 431,9 miljoonaa euroa (387,2 milj. euroa). Konsernin oikaistu liikevoitto oli 13,8 miljoonaa euroa (12,6 milj. euroa) eli 3,2 % (3,2 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli 15,9 miljoonaa euroa (-32,5 milj. euroa) eli 3,7 % (-8,4 %) liikevaihdosta.

Konsernin liikevaihto kasvoi vähittäiskauppa- ja Foodservice-kanavissa kaikilla liiketoiminta-alueilla. Myyntihinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammalla tasolla. Pääsiäismyynnin sesonki ajoittui toiselle vuosineljännekselle. Ravintoloiden koronarajoitukset poistettiin kokonaan ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla. Suomessa myynti rehuasiakkaille kasvoi merkittävästi. Vienti oli vertailukautta pienempää, erityisesti vienti Kiinaan supistui. Myynti pikaruoka-asiakkaille oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa pienempi, koska Atria vetäytyi pikaruokaliiketoiminnasta Venäjällä.

Oikaistu liikevoitto oli jonkin verran edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi, mikä oli seurausta liikevaihdon kasvusta. Liikevoittoa painoi edelleen liharaaka-aineiden, materiaalien, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden hintojen nousu. Atrian maksamat lihan tuottajahinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa selvästi korkeammat. Huhti-kesäkuussa koronaan liittyviä henkilöstön poissaoloja ja niihin liittyviä kustannuksia oli vähemmän kuin tammi-maaliskuussa.

Liikevoitto sisältää Malmössä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,9 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton ja 1,0 miljoonan euron kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen. Lisäksi liikevoittoon sisältyy Venäjällä toimineen Sibylla Rus -pikaruokayhtiön myynnistä kirjattu 1,9 miljoonan euron myyntivoitto sekä ruplan ja euron välisistä kurssieroista kertynyt 10,7 miljoonan euron muuntoerotappio. Muuntoero kirjattiin tulosvaikutteisesti, mutta sillä ei ole vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan.

Vertailukauden liikevoiton oikaisuerä muodostuu venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatuista kertyneistä muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa.

Osana aiemmin käynnistettyä tehostamisohjelmaa Atria myi huhtikuun lopulla Malmön tehdaskiinteistön 21 miljoonalla eurolla. Atria jatkaa teollista toimintaa tehtaalla, kunnes tuotanto tiloissa lopetetaan vuoden 2023 aikana. Kauppa toteutui 26.4.2022. Kiinteistön myynnistä kirjattiin 9,9 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto.

Atria myi toukokuussa pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan Sibylla Rus LLC tytäryhtiönsä Limited Liability Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Kauppahinta oli 8,2 miljoonaa euroa. Kauppaan ei sisälly Sibylla-tuotemerkkiä. Venäjällä toimivan pikaruokayhtiön liikevaihto on ollut noin 2 prosenttia Atria-konsernin liikevaihdosta ja liiketoiminta on ollut kannattavaa. Pikaruokaliiketoiminta on raportoitu Atria Ruotsi -segmentissä. Atria kirjasi yrityskaupasta 1,9 miljoonan euron myyntivoiton ja 10,7 miljoonan euron muuntoerotappion konsernin tulokseen.

Atria Suomen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 319,5 miljoonaa euroa (277,7 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi Foodservice- ja vähittäiskauppakanavissa. Myös myynti rehuasiakkaille kasvoi. Myyntihinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat. Ravintoloiden koronarajoitukset poistettiin kokonaan maaliskuun alussa, mikä vauhditti Foodservice-myyntiä huhti-kesäkuussa. Pääsiäismyynnin sesonki ajoittui toiselle vuosineljännekselle. Vienti pieneni vertailukauteen verrattuna, erityisesti vienti Kiinaan oli laskussa. Liikevoitto oli 13,4 miljoonaa euroa (11,3 milj. euroa). Liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi, mikä johtui liikevaihdon kasvusta ja myynnin suotuisammasta rakenteesta: Foodservice-myynti kasvoi ja vienti supistui. Atrian maksamat lihan tuottajahinnat olivat katsauskauden lopussa noin 30 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammat. Atria on nostanut lihan tuottajahintoja edelleen katsauskauden jälkeen. Kustannusinflaatio jatkui voimakkaana, sen sijaan koronasta aiheutuvien poissaolojen määrä ja kustannukset olivat huhti-kesäkuussa huomattavasti pienempiä kuin tammi-maaliskuussa.

Atria Ruotsin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 95,1 miljoonaa euroa (88,0 milj. euroa). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi 11,1 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Myynti Foodservice- ja vähittäiskauppa-asiakkaille kehittyi myönteisesti. Myynti pikaruoka-asiakkaille oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa pienempi, koska Atria vetäytyi pikaruokaliiketoiminnasta Venäjällä. Oikaistu liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 11,6 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa). Liikevoitto sisältää Malmössä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,9 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton ja 1,0 miljoonan euron kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen. Kohonneet raaka-aine-, kuljetus- ja energiakustannukset painoivat liiketulosta katsauskauden aikana. Atria käynnisti hintaneuvottelut asiakkaiden kanssa ja sen seurauksena myyntihinnat vahvistuivat vähittäiskauppa- ja Foodservice-kanavissa, mutta eivät täysimääräisesti kustannusnousuja vastaavasti.

Atria Tanska & Viron huhti-kesäkuun liikevaihto oli 28,4 miljoonaa euroa (26,7 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa). Atrian liikevaihto Virossa kasvoi 7,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tanskassa myynti vientiasiakkaille kasvoi selvästi, ja myynti vähittäiskauppaan pieneni hieman. Liikevaihdon kasvu oli seurausta myyntihintojen korotuksista vähittäiskauppa-asiakkaille sekä Tanskassa että Virossa. Liikevoittoa painoivat kohonneet energia- ja raaka-ainekustannukset.

Tammi–kesäkuu 2022

Atria-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 806,7 miljoonaa euroa (748,5 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 16,2 miljoonaa euroa (19,1 milj. euroa) eli 2,0 % (2,6 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli 18,2 miljoonaa euroa (-26,0 milj. euroa) eli 2,3 % (-3,5 %) liikevaihdosta.

Atria-konsernin liikevaihto kasvoi vähittäiskauppa- ja Foodservice-kanavissa. Myös myynti rehuasiakkaille kasvoi. Vienti oli vertailukautta pienempää, erityisesti vienti Kiinaan supistui. Myyntihinnat vahvistuivat vähittäiskauppa- ja Foodservice-kanavissa kaikilla liiketoiminta-alueilla, erityisesti toisella vuosineljänneksellä. Konsernin oikaistua liikevoittoa painoi ensimmäisen vuosineljänneksen heikko kannattavuus, mikä oli seurausta raaka-aineiden, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannusten noususta.

Liikevoitto sisältää Malmössä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,9 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton ja 1,0 miljoonan euron kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen. Lisäksi liikevoittoon sisältyy Venäjällä toimineen Sibylla Rus -pikaruokayhtiön myynnistä kirjattu 1,9 miljoonan euron myyntivoitto sekä ruplan ja euron välisistä kurssieroista kertynyt 10,7 miljoonan euron muuntoerotappio. Muuntoero kirjattiin tulosvaikutteisesti, mutta sillä ei ole vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan.

Vertailukauden liikevoiton oikaisuerä muodostuu venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatuista kertyneistä muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa.

Atria Suomi sai tammikuussa 2022 siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan. Ensimmäinen tuote-erä Etelä-Koreaan toimitettiin maaliskuussa.

Uuden siipikarjatehtaan rakennusprojekti on edennyt suunnitellusti. Tällä hetkellä tehdään talotekniikkaan liittyviä asennuksia.

Atria Suomen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 593,8 miljoonaa euroa (537,9 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui rehumyynnin, Foodservice- ja vähittäiskauppamyynnin kasvusta. Rehujen myyntihinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammalla tasolla, mikä oli seurausta rehuraaka-aineiden kustannusten noususta. Foodservice-myynnin kasvu johtui koronarajoitusten poistumisesta ravintoloista maaliskuun alusta lähtien. Vienti pieneni vertailukauteen verrattuna. Myyntihinnat vahvistuivat vähittäiskauppa- ja Foodservice-kanavissa erityisesti toisella vuosineljänneksellä. Liikevoitto oli 16,5 miljoonaa euroa (21,1 milj. euroa). Liikevoiton lasku johtui ensimmäisen vuosineljänneksen heikosta kannattavuudesta. Liikevoittoa painoivat raaka-aineiden, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannusten nousu. Atrian maksamat lihan tuottajahinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat.

Atria Ruotsin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 177,3 miljoonaa euroa (164,7 milj. euroa). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa vahvistui noin 11 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Koronarajoitusten poistumisen myötä Foodservice-tuotteiden myynti on kasvanut. Myös myynti vähittäiskauppaan on lisääntynyt. Oikaistu liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa (-1,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 10,7 miljoonaa euroa (-1,0 milj. euroa). Liikevoitto sisältää Malmössa sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,9 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton ja 1,0 miljoonan euron kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen. Kohonneet kustannukset painoivat liikevoittoa. Myyntihintojen korotukset eivät ole täysimääräisesti kattaneet kustannusnousuja.

Atria Tanska & Viron tammi-kesäkuun liikevaihto oli 54,4 miljoonaa euroa (51,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (4,0 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu oli seurausta Atria Tanskan viennin lisääntymisestä, myyntihintojen korotuksista katsauskauden lopulla sekä Virossa että Tanskassa. Virossa myynti vähittäiskauppaan vahvistui. Liikevoittoa painoivat ennätyksellisen korkeat energia- ja raaka-ainekustannukset.

 

Tunnusluvut
milj. EUR 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Oma pääoma/osake, EUR 17,05 15,14 16,08
Korolliset velat 217,2 191,2 209,9
Omavaraisuusaste, % 49,4 % 48,9 % 48,7 %
Nettovelkaantumisaste, % 43,1 % 41,5 % 32,6 %
Bruttoinvestoinnit 53,9 20,4 55,6
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 6,7 % 2,7 % 3,6 %
Henkilöstö keskimäärin 3 744 3 770 3 711


Ajankohtaista vastuullisuudesta

Atria liittyi kansainväliseen UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen. Atria on omassa vastuullisuustyössään sitoutunut jo aikaisemmin Global Compactin kymmeneen vastuullisuusperiaatteeseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ihmisoikeuksien, työelämän, ympäristön ja korruption torjunnan osalta. Liittyminen UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen vahvistaa Atrian kehitystyötä ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun osalta. Atria on hyväksytty Climate Ambition Accelerator -koulutusohjelmaan, jonka tavoitteena on auttaa ja edistää yrityksiä tieteeseen perustuvien päästövähennystavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Näiden yhteisten tavoitteiden toteuttamisella maapallon lämpenemistä pyritään rajoittamaan 1,5 °C asteeseen. Ohjelmassa on mukana 900 yritystä 54 maasta ja Atria on yksi Suomen 26 mukana olevasta yrityksestä. Sitoutuminen UN Global Compactiin ja osallistuminen Climate Ambition Accelerator -ohjelmaan vahvistavat entisestään Atrian kokonaisvaltaista vastuullisuusohjelman toteutusta ja sitoutumista tieteeseen perustuviin tavoitteisiin. Lisäksi tämä tukee Atrian oman ja koko arvoketjunsa toiminnan kehittämistä yhä vastuullisemmaksi ja kestävämmäksi.

Atrian kanatuotteet, joiden pakkauksissa on hiilijalanjäljestä kertova merkintä, palkittiin arvostetussa Euroopan Osuustoimintajärjestö Cogecan järjestämässä innovaatiokilpailussa. Palkinto myönnettiin Brysselissä 27. huhtikuuta. Kilpailun painopisteenä vuonna 2022 olivat kestävyyttä edistävät osuustoiminnalliset innovaatiot. Atria toi ensimmäisenä ruokatalona maailmassa kanatuotteidensa hiilijalanjäljestä kertovan merkinnän kuluttajapakkauksiin vuoden 2021 lopulla. Liharaaka-aineen jäljitettävyys tilalle asti on mahdollistanut hiilijalanjäljen merkitsemisen yksittäisessä tuotepakkauksessa. Vuonna 2022 tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun lihan alkuperästä kertova tilatason merkintä tuotiin pakkauksiin.

Atria lanseerasi toukokuussa uuden 50 prosenttia biomuovia sisältävän Lönneberga-leivänpäällispakkauksen. Pakkauksissa käytetty biomuovi on valmistettu ISCC-sertifioidusta materiaalista.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2022 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan pienempi kuin edellisvuonna (49,2 miljoonaa euroa).

Kustannusten merkittävä ja nopea nousu sekä maailmanlaajuisen sianlihan kysynnän ja tarjonnan epätasapaino aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristössä vuonna 2022. Atrian vahva markkina-asema, pitkäaikainen panostus omiin tuotemerkkeihin ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset prosessit antavat kuitenkin edellytykset liiketoiminnan vakaudelle myös näissä markkinatilanteissa.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa puolivuosivuosikatsauksen 1.1. – 30.6.2022 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Puolivuosikatsauksen julkistaminen

Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn esittelee yhtiön osavuosikatsauksen tuloskehitystä webcastissa tänään 19.7.2022, klo 8.15 – 9.00. Webcast on nähtävillä Atrian verkkosivuilla osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/. Webcastin aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset/.


ATRIA OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Puolivuosikatsaus on saatavilla kotisivuiltamme www.atria.com.

Atria_Oyj_puolivuosikatsaus_H1_2022.pdf Atria Oyj H1_2022_esitysmateriaali_suomi.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen